Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:27 (2010-2011)
Innlevert: 04.10.2010
Sendt: 05.10.2010
Besvart: 12.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Haugalandsrådet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har fått utarbeidet en analyse om behovet for nytt fengsel på Haugalandet. Arbeidet er utført i samarbeid med kriminalomsorgens regioner og fagforeningen lokalt og sentralt.
Spørsmålet til ministeren er om han vil ta behovene og anbefalingene i rapporten på alvor og legge disse til grunn når endelig vedtak om fengselsutbygging og friomsorgskontorer i Norge skal fattes?

Begrunnelse

Haugalandsregionen har 18 soningsplasser med høyt sikkerhetsnivå i en region med 167.000 innbyggere. Haugesund fengsel er gammelt og mangler fasiliteter og ressurser som skal til for å tilfredsstille en moderne kriminalomsorg.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til svaret jeg ga 1. februar i år vedrørende fengsel på Haugalandet. Som jeg opplyste i svaret følger Justisdepartementet behovet for fengselskapasitet nøye og har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene. I planen vurderes det hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomforing etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker " mindre kriminalitet " tryggere samfunn. Det vurderes også hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg inngår det en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring.

Strukturen i Kriminalomsorgen region sørvest, herunder Haugesund fengsel, vurderes i forbindelse med planen. I tilknytning til dette arbeidet vurderer KSF de innspill som er kommet i rapporten fra Haugalandrådet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Jeg vil komme tilbake til planen på egnet måte.

I statsbudsjettet for 2011 foreslås det 10 mill kr til en økning av kapasiteten med elektronisk kontroll blant annet i Hordaland. I tillegg foreslås Hustad fengsel utvidet med åtte plasser. Samlet sett bidrar disse tiltakene til å øke straffegjennomføringskapasiteten.