Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:28 (2010-2011)
Innlevert: 04.10.2010
Sendt: 05.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden ta et initiativ for å sikre fortsettelsen av dette konseptet ved å vurdere tettere samarbeid eventuelt kjøp av konseptet med sikte på å utvide det skandinaviske politisamarbeidet til også å omfatte en slik forebyggende tjeneste?

Begrunnelse

Nettstedet ettersokt.no tilbyr en gratis løsning hvor en kan melde tyveri og undersøke om det du skal kjøpe er tyvgods. Det er også mulig å sende tips til nettstedet. Nettstedet er klargjort for bruk også i Sverige og Danmark. I dag drives nettstedet av en privatperson som samarbeider godt med politiet. Imidlertid passer konseptet godt inn som en del av et skandinavisk politisamarbeid, hvor en enkelt og uten særlig resursbruk, har et effektivt og offentlig tilgjengelig søkesystem som vil redusere mulighetene for gevinst ved vinningsforbrytelser vesentlig. Det vil med andre ord ha vesentlig forebyggende virkning, samtidig som det vil være et viktig verktøy for oppfølging og oppklaring av vinningskriminalitet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg i utgangspunktet er positiv til at opplysninger om stjålne gjenstander utleveres fra politiet til allmennheten. Jeg kan i den forbindelse vise til Justisdepartementets brev av 5. mai d.å. til Politidirektoratet hvor det fremholdes at gjeldende regelverk kan tolkes i lys av den nye politiregisterloven som er vedtatt, men ikke trådt i kraft. I denne loven åpnes det for en generelt større adgang til å utlevere opplysninger om stjålne gjenstander til allmennheten. Denne adgangen vil bli regulert nærmere i politiregisterforskriften, men departementet har i ulike sammenheng signalisert av man er positiv til at det utleveres opplysninger om stjålne gjenstander til for eksempel nettsteder som ettersokt.no.

Hva gjelder nettstedet ettersokt.no mener jeg at det er positivt at slike initiativ tas og settes i verk. Det er imidlertid ikke aktuelt for departementet å overta et slikt system. Det er Politidirektoratet som kan vurdere om et slikt system kan være interessant eller nyttig for politiet, eventuelt i hvilken form. Som jeg tidligere har uttalt er det grunn til å vurdere om politiets egne nettsider bør utvikles med sikte på å ivareta publikums og politiets felles interesse i oppsporing av tyvegods og oppklaring av straffbare forhold.

Avslutningsvis vil jeg vise til at det i dag foreligger et utstrakt politisamarbeid i Norden. Samarbeidet relaterer seg også til utveksling av informasjon.