Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:33 (2010-2011)
Innlevert: 05.10.2010
Sendt: 06.10.2010
Besvart: 12.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det norske rehabiliteringssenteret, Dødehavsklinikken, driver arbeidsrettet flerfaglig rehabilitering for mennesker med kroniske muskel- og skjelettlidelser og andre kroniske sykdommer. Pasienter som har vært på klinikken opplever bedret funksjonsnivå og livskvalitet, mindre medisinbruk og generelt mindre behov for helsetjenester. Pasientene har så langt betalt for opphold på Dødehavsklinikken selv.
Hvilke muligheter ser statsråden for at dette tilbudet kan sidestilles med andre rehabiliteringstilbud i Norge?

Begrunnelse

Rikstrygdeverket vurderte høsten 2 0 05 rehabiliteringsprogrammet på Dødehavsklinikken og fant at dette var kvalifisert i forhold til gjeldende krav og retningslinjer.
Mulige måter å sidestille Dødehavsklinikken med andre rehabiliteringstilbud i Norge er at de regionale helseforetakene inngår avtaler om kjøp av rehabiliteringsplasser og at tilbudet ved Dødehavsklinikken inngår i ordningen "Raskere tilbake". Jeg er også kjent med at ordningen med behandlingsreiser til utlandet er til revidering.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ordningen med behandlingsreiser til utlandet (”klimabehandling”) er et supplement til tilbud i Norge, og omfatter tilbud til pasienter med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, pasienter med senskader etter poliomyelitt, barn og ungdom med astma og lungesykdommer, samt barn med atopisk eksem. Formålet med behandlingsreiser er behandling i et varmt og solrikt klima. Tilbudet skal tilfredsstille faglige krav etter norsk vurdering og gi dokumentert nytte. Daglig administrasjon og faglig ansvar tilligger Helse Sør-Øst RHF v/Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Behandlingsstedene velges etter anbudskonkurranse, jf. reglene for offentlige anskaffelser. Dødehavsklinikken vil som andre kunne gi tilbud når ny anbudsrunde organiseres.

”Raskere tilbake”-midlene fordeles til de regionale helseforetakene og NAV. En betydelig del av midlene brukes til kjøp av behandlings- og rehabiliteringstjenester hos private leverandører etter anbudskonkurranse. Dødehavsklinikken vil også her kunne legge inn tilbud i en anbudskonkurranse.