Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:36 (2010-2011)
Innlevert: 05.10.2010
Sendt: 06.10.2010
Besvart: 14.10.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden foreta en gjennomgang av dagens tilsynsordning og se til at det også blir ført tilsyn med fylkesmannen og at barn som har krav på tilsyn blir hørt og tatt på alvor?

Begrunnelse

I NRK programmet "Brennpunkt" de 5/10 2010 blir det satt fokus med manglende tilsyn og oppfølging ved en barnevernsinnstitusjon. Det kommer frem at tilsynet foregår på dagtid når barna er på skolen og at de ikke snakker med barna. I tillegg viser det seg at rapporteringer ikke blir tatt på alvor og kontrollert på skikkelig måte. Dokumentaren viser helt klart hvor viktig det er å ha et vel fungerende tilsyn som tar barna på alvor og gjør den jobben de er satt til. Det er også viktig at en har en sikkerhets sjekk i forhold til fylkesmannen slik at en påser at fylkesmannen også gjør den jobb han er satt til.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Et tilsyn som fungerer godt er en viktig garanti for at rettssikkerheten til utsatte barn ivaretas. Derfor er fylkesmannen i lov om barneverntjenester §§ 2-3 fjerde ledd og 5-7 pålagt et ansvar for å føre tilsyn med barneverninstitusjonene, sentrene for foreldre og barn og omsorgssentrene for enslig mindreårige asylsøkere. I henhold til forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 8 skal tilsynsmyndigheten føre tilsyn ved besøk i institusjonen så ofte som forholdene ved institusjonen tilsier det, og minimum to ganger hvert år. Minst ett besøk skal skje uanmeldt. Institusjoner som tar i mot barn plassert etter barnevernloven § 4-24 og § 4-26 (”atferdsparagrafene”), skal besøkes minst fire ganger hvert år, og minst to besøk skal skje uanmeldt. I tillegg til disse tilsynsbesøkene skal tilsynsmyndigheten foreta tilsyn i form av systemrevisjon i institusjonen en gang hvert år, jf forskriften § 9.

En sentral del av tilsynet med barneverninstitusjonene er at fylkesmannen får snakket med de barna som bor der. I forskriften § 8 er det derfor presisert at tilsynsbesøk skal legges til tidspunkter der det kan forventes at barna er til stede på institusjonen. Det er videre presisert at tilsynsmyndigheten skal ta kontakt med det enkelte barn. Når barnets alder og modenhet tilsier det skal tilsynsmyndigheten forespørre det enkelte barn om barnets syn på oppholdet.

Fra og med 1. januar 2010 er det overordnede ansvaret for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjonene lagt til Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn kan derfor legge føringer på fylkesmannen hva gjelder både metodebruk, tema for tilsyn og prioriteringer. Dette betyr at Statens helsetilsyn kan pålegge fylkesmennene å endre tilsynspraksis hvis det viser seg nødvendig.

Jeg er opptatt av at barn på institusjon skal bli hørt om hvordan de har det. Noen ganger kan det være vanskelig for fylkesmannen å få barna i tale. Statens helsetilsyn utvikler derfor nå en egen veileder om samtaler med barn. Veilederen skal hjelpe fylkesmennene til å bli bedre til å snakke med barn i en tilsynssammenheng.

En forutsetning for å få snakket med barna er at tilsynet organiseres slik at tilsynsmyndigheten i størst mulig grad treffer barna som bor på institusjonen. Jeg er opptatt av i hvilket omfang tilsynsmyndigheten i dag treffer og samtaler med barna på barneverninstitusjon. Dette har jeg formidlet overfor Statens helsetilsyn i ulike sammenhenger. Departementet har også bedt Statens helsetilsyn lage en systematisk oversikt over omfanget av de enkelte embeters samtaler med barna. Jeg vil be Statens helsetilsyn ha et særlig fokus på dette i 2011, og be dem følge opp at tilsynene organiseres slik at tilsynsmyndigheten får snakket med flest mulig barn. Jeg vil også be Statens helsetilsyn om å rapportere om dette til departementet.