Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:42 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 15.10.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvor mye vil i 2011 via politidistriktenes driftsbudsjetter bli avsatt til oppgradering av politiets IKT-systemer og hvilke konkrete prosjekter er det statsråden sikter til som vil bli brukt for å saldere denne satsingen, samtidig som målet om 2.0 politi per 1000 innbygger nås?

Begrunnelse

Justisministeren varsler på Aftenposten nett 06.10.2010 at finansieringen av politiets IKT-oppgradering vil kunne innebære at man salderer med å kutte i "prosjekter", samtidig som nyutdannede politifolk skal sikres jobb og opptrappingen i tråd med Politiet mot 2020 skal fortsette uten forsinkelser. Ved behandlingen av inneværende års statsbudsjett var det for Stortinget ukjent at 180 millioner ble trukket inn fra politidistriktenes driftsbudsjetter for å finansiere nødvendig IKT-oppgradering. For Stortinget har dette vært helt uholdbar å forholde seg til ved budsjettsbehandlingen, og det er beklagelig at det heller ikke i årets budsjett indikeres hva Regjering og POD ser for seg. Dette har i 2010 medført store utfordringer for politidistriktenes evne til å ansette nyutdannede og beholde folk og stor bruk av vakanser for å balansere det enkelte politidistrikts budsjett. I budsjettet for 2011 er det heller ikke i år konkretisert hvor mye som forutsettes avsatt til IKT, men må vel anslagsvis ligge på mellom 150-250 millioner. Statsråden bes avkrefte/bekrefte dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I budsjettforslaget for 2011 ligger det inne en økning på i overkant av 125 mill. kroner for å legge til rette for at de som uteksamineres fra Politihøgskolen i 2010 og 2011 skal få jobb i etaten. Jeg viser også til at Regjeringen i 2011-budsjettet foreslår å videreføre opptaket på 720 studenter ved Politihøgskolen som et ledd i satsingen på økt bemanning i politi- og lensmannsetaten. I budsjettet for 2011 følger Regjeringen dermed opp anbefalingene i rapporten ”politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetanse i politiet” der det er en uttalt målsetning om 2,0 polititjenestemenn pr. 1000 innbyggere innen 2020.

I 2010 ble det satt av om lag 180 mill. kroner av politiets budsjetter til nødvendig fornying av politiets IKT-systemer. Avsetningen til IKT-tiltak foreslås videreført og styrket i 2011, blant annet til å ferdigstille arbeidet med ny IKT-infrastruktur og forberede fornying av straffesakssystemene. Behovet for å styrke avsetningen vil bl.a. være knyttet til fremdriften i de enkelte IKT-prosjektene, og er foreløpig noe usikkert. Det synes likevel aktuelt å sette av om lag 250 mill. kr til IKT-tiltak i 2011.

Driften av etatens eksisterende IKT-systemer blir stadig mer kostnadskrevende, og dette er en viktig årsak til at avsetningen til IKT må økes i 2011. Politidirektoratet startet i 2010 et forprosjekt i forbindelse med fornyelsen av straffesakssystemene. Dette prosjektet er noe forsinket, men målsettingen er at dette skal ferdigstilles medio 2011.

Justisdepartementet kjenner ikke nå detaljene rundt hvilke konkrete prosjekter og investeringer som evt. må utsettes eller kuttes som følge av økt IKT-satsing i 2011. Spørsmålet må avklares nærmere i dialog med Politidirektoratet som må inn med sin faglige vurdering. I denne forbindelse vil jeg være opptatt av at satsingen på IKT ikke skal gå på bekostning av politidistriktenes mulighet til å ansette studenter som uteksamineres fra Politihøgskolen. Departementet har likevel vurdert det som viktig å informere Stortinget om at det er behov for å øke avsetningen til IKT i forhold til 2010 og at IKT-satsingen skal ha høy prioritet.

Det understrekes at det ikke er snakk om å trekke midler ut av politiets totale driftsbudsjett, men snarere om en intern omdisponering. Dette er også snakk om en ekstraordinær tidsbegrenset satsing på IKT, noe som betyr at driftsmidler igjen vil kunne frigjøres på lengre sikt.

Tildelingsbrevet til Politidirektoratet sendes ut så snart Stortinget har vedtatt budsjettet. På bakgrunn av tildelingsbrevet utarbeider så Politidirektoratet sitt disponeringsskriv til politidistriktene. Før den tid, kan ikke departementet si noe mer detaljert om disponeringen av politibudsjettet for 2011.