Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:44 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 15.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvilke prosjekter vil bli nedprioritert som følge av at IKT-satsingen i politiet skal fortsette?

Begrunnelse

Statsråden sier i Aftenposten den 6. okt at prosjekter i politiet må nedprioriteres som følge av videre IKT-opprusting. Selv om jeg er svært enig i at IKT må opprustes i politiet, finner jeg det svært uheldig dersom andre viktige prosesser og prosjekter må vike. Dette er så vidt viktige spørsmål at Stortinget i alle tilfeller må informeres om det. Det mest naturlige er at denne problemstillingen blir behandlet i statsbudsjettet som nettopp er lagt frem for stortingsbehandling, men her nevnes ikke IKT-satsingen blant tiltakene som skal finansieres.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I 2010 ble det satt av om lag 180 mill. kroner av politiets budsjetter til nødvendig fornying av politiets IKT-systemer. Avsetningen til IKT-tiltak foreslås videreført og styrket i 2011, blant annet til å ferdigstille arbeidet med ny IKT-infrastruktur og forberede fornying av straffesakssystemene. Det kan bli aktuelt å sette av om lag 250 mill. kroner til IKT-satsing i 2011. Behovet for å styrke avsetningen vil bli vil bl.a. være knyttet til fremdriften i de enkelte IKT-prosjektene, og er foreløpig usikkert.

Driften av etatens eksisterende IKT-systemer blir stadig mer kostnadskrevende, og dette er en viktig årsak til at avsetningen til IKT må økes i 2011. Politidirektoratet startet i 2010 et forprosjekt i forbindelse med fornyelsen av straffesakssystemene. Dette prosjektet er noe forsinket, men målsettingen er at dette skal ferdigstilles medio 2011.

Justisdepartementet kjenner ikke nå detaljene rundt hvilke konkrete prosjekter og investeringer som evt. må utsettes eller kuttes som følge av økt IKT-satsing i 2011. Spørsmålet må avklares nærmere i dialog med Politidirektoratet som må inn med sin faglige vurdering. I denne forbindelse vil jeg være opptatt av at satsingen på IKT ikke skal gå på bekostning av politidistriktenes mulighet til å ansette studenter som uteksamineres fra Politihøgskolen. Departementet har likevel vurdert det som viktig å informere Stortinget om at det er behov for å øke avsetningen til IKT i forhold til 2010 og at IKT-satsingen skal ha høy prioritet.

Det understrekes at det ikke er snakk om å trekke midler ut av politiets totale driftsbudsjett, men snarere om en intern omdisponering. Dette er også snakk om en ekstraordinær tidsbegrenset satsing på IKT, noe som betyr at driftsmidler igjen vil frigjøres på sikt.

Tildelingsbrevet til Politidirektoratet sendes ut så snart Stortinget har vedtatt budsjettet. På bakgrunn av tildelingsbrevet utarbeider så Politidirektoratet sitt disponeringsskriv til politidistriktene. Før den tid, kan ikke departementet si noe mer detaljert om disponeringen av politibudsjettet.