Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:56 (2010-2011)
Innlevert: 07.10.2010
Sendt: 08.10.2010
Besvart: 25.10.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I spørretimen 06.10.10 ble det fra forsvarsministeren gitt en forståelse av at man var veteran både før, under og etter en tjeneste i utlandet. Jeg trodde man var veteran først etter at man var ferdig med tjenesten.
Hva er riktig?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I St. meld. nr. 34 (2008-2009) Fra vernepliktig til veteran - Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner, ble begrepet veteraner beskrevet som personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon. Det er denne oppfatningen av veteranbegrepet som ligger til grunn for regjeringens politikk på området. Veteranene og deres familier er imidlertid en mangeartet gruppe med ulike erfaringer og med behov som strekker seg utover den enkelte fase av en operasjon.

Stortingsmeldingens tittel og innretning gjenspeiler således regjeringens helhetlige tilnærming til arbeidet med å styrke ivaretakelsen av personell i utenlandsoperasjoner. Arbeidet innebærer å vurdere alle aspekter ved slik deltakelse og er ikke avgrenset til fasen etter hjemkomst. St.meld. nr. 34 (2008-2009) fikk bred tilslutning av Stortinget.

Siden 2005 har regjeringen, i tett samarbeid med Forsvaret og arbeidstaker- og veteranorganisasjonene, hatt et betydelig fokus på personell- og veteranområdet. En rekke tiltak for å bedre personellets rettigheter, oppfølging og anerkjennelse ved tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner, er allerede gjennomført.

Regjeringen vil i 2011 legge frem handlingsplanen / tjeneste for Norge for å videreutvikle ivaretakelsen av dette personellet Blant annet arbeides det med å bedre hjemkomstfasen, øke anerkjennelsen, samt styrke satsingen på forskning.

Det er også nødvendig med en mer helhetlig tilnærming til personellets behov, på tvers av samfunnssektorer. Målet er å sikre best mulig oppfølging og støtte før utreise, under operasjonen, og etter at personellet har kommet hjem.