Skriftlig spørsmål fra Are Helseth (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:57 (2010-2011)
Innlevert: 07.10.2010
Sendt: 08.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Are Helseth (A)

Spørsmål

Are Helseth (A): Venner av Bærum sykehus har gitt uttrykk for bekymring om at sykehuset i fremtiden kan bli integrert i og flyttet sammen med et nytt storsykehus lokalisert til Buskerud. Dagens lokalsykehus for Asker og Bærum mv leverer spesialisthelsetjenester til en stor befolkning og har derfor utviklet et bredt tilbud av akuttfunksjoner og spesialfunksjoner. Både faglige begrunnelser og driftsbegrunnelser taler entydig for at de fremtidige lokalsykehusfunksjoner skal videreføres her. Bærum sykehus har også relativt ny og hensiktsmessig bygningsmasse. Unødvendig utrygghet er et onde, og det vil skape arbeidsro å få bekreftet at man basert på foreliggende planer og langsiktig tenkning vil videreføre det bærekraftige tilbudet som Bærum sykehus i dag står for.
Kan statsråden avklare de bekymringer som er reist av Venner av Bærum sykehus?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å sikre at befolkningen i helseregionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester innenfor for de økonomiske rammer som Helse Sør-Øst RHF har til disposisjon.

Det er en kontinuerlig diskusjon om oppgavefordeling i alle helseregioner.

Som en oppfølging av Stortingets vedtak om å slå sammen Helse Sør og Helse Øst i 2007, har Helse Sør-Øst gjennomført et omfattende omstillingsprogram. Formålet har blant annet vært å sikre lik kvalitet og ressursfordeling mellom helseforetakene, og mer desentraliserte spesialisthelsetjenester. I omstillingsprogrammet legger Helse Sør-Øst til grunn at det innenfor hvert sykehusområde/helseforetak skal foretas en differensiering i lokalbaserte tjenester og i mer spesialiserte tjenester. Målsettingen er å desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres.

Helse Sør-Øst RHF har bedt alle helseforetak i regionen om at det innenfor hvert sykehusområde skal etableres en strategi for videre funksjons- og oppgavefordeling for å sikre etterlevelse av prinsippene i omstillingsprogrammet. Ut i fra dette skal det også foreligge arealplaner for best mulig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse av tilfredsstillende kvalitet. I forbindelse med omorganiseringen ved Oslo universitetssykehus HF er det allerede vedtatt å overføre pasientgrupper fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum.

Når det gjelder nytt sykehus på Gullaug så planlegges det som et erstatningssykehus for sykehusene i Drammen og Lier. Helse Sør-Øst RHF har opplyst at det er dette som ligger til grunn for forhandlingene om tomtekjøp på Gullaug.

Med dagens planer kan jeg altså gi trygghet for at Sykehuset Asker og Bærum fortsatt vil være lokalsykehuset for befolkningen som tilhører sykehuset sitt opptaksområde i dag.