Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:58 (2010-2011)
Innlevert: 07.10.2010
Sendt: 08.10.2010
Besvart: 15.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Høyesterett har avgjort at det var grunnlovsstridig å la regjeringens tomtefesteinstruks omfatte Opplysningsvesenets fond (OVF).
Hva er status for departementets oppfølging av de konsekvenser dommen medfører?

Begrunnelse

OVF har som følge av at OVF ble omfattet av regjeringens tomtefesteinstruks tapt nærmere 300 mill. kr. Høyesterett har avgjort at det var grunnlovsstridig å la instruksen gjelde for OVF. 17. juni avviste regjeringspartiene på Stortinget et forslag fra opposisjonen om at fondet måtte erstattes fullt ut for det tap man er påført. Statsråden uttalte i debatten:

"Departementet går nå gjennom disse problemstillingene og vurderer i den forbindelse også spørsmålet om kompensasjon til Opplysningsvesenets fond."

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Høyesterett kjente ved dom av 12. mai 2010 tomtefesteinstruksen ugyldig for så vidt den pålegger Opplysningsvesenets Fond å regulere festeavgifter og innløse festetomter på vilkår som angitt i instruksen. Dommen fikk rettsvirkning umiddelbart. Det er ikke sendt ut noen nye tilbud om innløsning eller inngått noen nye avtaler i henhold til tomtefesteinstruksen etter denne dato. Regjeringen er innstilt på at innløsning og avgiftsregulering i tomtefesteforhold der OVF er grunneier fra 12. mai 2010 skal reguleres av den enkelte festeavtale og tomtefestelovens alminnelige regler. Departementet ba i brev av 8. juni 2010 Justisdepartementets lovavdeling om en uttalelse om enkelte juridiske spørsmål om adgangen til å oppregulere festeavgifter som har blitt nedregulert i henhold til tomtefesteinstruksen. Disse spørsmål har betydning for størrelsen på OVFs framtidige tap i forbindelse med nedjusterte festeavgifter. Lovavdelingen besvarte henvendelsen i brev av 23. august 2010 til FAD. Opplysningsvesenets fond fremsatte i brev av 2. juli 2010 krav om erstatning for det tap fondet ble påført som følge av at fondet ble omfattet av tomtefesteinstruksen. Kravet omfattet flere ulike tapsposter. Disse postene er tap som følge av innløsning av festetomter, tap som følge av at festeavgiften som i henhold til festeavtalen var oppjustert etter 2002, etter 1.1.2009 ble justert ned i henhold til instruksen, tap som følge av at oppjustering av festeavgift etter 1.1.2009 ble foretatt i henhold til instruksen i stedet for etter festeavtalen, kompensasjon for utsatte oppreguleringer samt andre kostnader. Kravet ble av OVF samlet anslått til en halv milliard kroner. Departementet sa seg i brev av 9. juli 2010 til OVF villig til å diskutere en kompensasjon for tapet OVF var påført som følge av tomtefesteinstruksen. Det ble 27. august 2010 avholdt møte mellom OVF og departementet, der OVFs krav i brevet av 2. juli 2010 ble diskutert og gjennomgått. Departementet ba i dette møtet OVF om å få spesifisert de enkelte tapsposter. Departementet har til nå mottatt dokumentasjon for OVFs krav for de om lag 1150 innløsningssakene. OVF har informert departementet om at man i den nærmeste framtid også vil oversende spesifikasjon over det årlige tapet knyttet til avgiftsjusteringene. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med en proposisjon om bevilgning av en kompensasjon til OVF så snart omfanget av tapet er klarlagt. Departementet arbeider for tiden med en proposisjon om enkelte endringer i kirkelovgivningen, og spørsmålet om en oppheving av forskriftshjemmelen i § 5, 2. ledd i lov om Opplysningsvesenets fond vil bli behandlet i den forbindelse.