Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:63 (2010-2011)
Innlevert: 08.10.2010
Sendt: 11.10.2010
Besvart: 22.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kan statsråden klargjøre om Enova skal gi støtte til ENØK/varmeinstallasjoner i forsamlingsbygg i privat eie, og hvordan man skal forholde seg dersom Enova har gitt muntlig avslag på feil grunnlag?

Begrunnelse

Åkrehamn bedehus holder på med en større renovasjon av huset, og i den forbindelse installerer de berg-til-vann varmepumper for oppvarming. Dette gjør de bl.a. for å spare utgifter til forurensende gassolje, men også for å spare miljøet for utslipp. Den gamle oljefyren var moden for utskifting, men fungerte bra. De valgte likevel å skifte ut denne før den stoppet av seg selv.
Før de startet utskiftningen kontaktet de Enova pr telefon for å høre om muligheter for økonomisk støtte. De fikk beskjed om at forsamlingsbygg i privat eie faller utenfor alle Enovas kategorier. I følge Enova var det husholdninger, industri og kommunale tiltak som får slike tilskudd.
Da FrP senere kontaktet Enova pr telefon, fikk vi derimot beskjed om at bygget burde kunne komme inn under tiltak på "næring". Det var ingen hindring i at bygget var i privat eie.
Denne fortolkingen hjelper dog aktøren lite nå, siden utskiftningen allerede er i gang, og tidsvinduet for å søke støtte er passert.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova skal forestå et bredt tilbud av programmer til både husholdninger, kommuner og næringsliv. Støtte fra Enova skal bidra til å utløse prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført.

Enova gir støtte til miljøvennlige varmeinstallasjoner i bygg gjennom to ulike programmer. Den ene ordningen er tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger, og den er rettet kun mot private husholdninger. Den andre ordningen er programmet for lokale energisentraler, som er rettet mot flerbolighus, næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og industribygg, og mindre sammenslutninger av slike. Søkeren må være et registrert foretak. Program for lokale energisentraler vil være aktuell for forsamlingshus.

Under begge ordningene må søknader være skriftlig. Eventuelle avslag må også gis skriftlig. Informasjon om ordningene og tydelige programkriterier finnes på Enovas nettsider, men det er også mulig å få en viss veiledning på telefon. Søknadsprosedyren er elektronisk.

Jeg viser til at departementet har en overordnet styring av Enova og Energifondet. Dette var en forutsetning ved opprettelsen av virksomheten. Derfor er det ikke adgang til å klage til departementet på enkeltvedtak, men det er viktig at søkerne får riktig informasjon.