Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:67 (2010-2011)
Innlevert: 11.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når kan sikhenes trossamfunn, Gruduara Sri Guru Nanak Dev Ji, forvente at saken er ferdigbehandlet?

Begrunnelse

Etter lov om trudomssamfunn og ymist anna kan et registerført trossamfunn kreve et ”årleg tilskot frå rikskassen”. Er imidlertid vilkårene for registerføring ikke oppfylt, eller forsømmer et trudomssamfunn lovpålagte gjøremål, kan fylkesmannen avgjøre at trossamfunnet skal strykes fra registeret dersom trossamfunnet etter advarsel ikke retter feilen eller mangelen.
Undertegnede har blitt gjort oppmerksom på at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 19.02.09 varslet om at Gruduara Sri Guru Nanak Dev Ji ville bli slettet som registrert trossamfunn.
Trossamfunnet mener at de har oppfylt de betingelser som er stilt og at vedtekter er lovlig vedtatt og styre er lovlig valgt, men minst ett medlem har klaget til fylkesmannen og hevder at styret er ulovlig valgt fordi vedtektene er ulovlige.
Saken skal nå behandles av kulturdepartementet. Mens tvisten pågår, er statstilskuddet frosset.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Fylkesmannen i Oslo og Akershus fattet 18. juni 2009 vedtak om sletting av Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji som registrert trossamfunn. Vedtaket ble påklaget. Kulturdepartementet mottok klagesaken den 2. mars 2010.

Saker om sletting av trossamfunn fra Fylkesmannens register på bakgrunn av indre stridigheter er ofte kompliserte. Den ovennevnte klagesaken er for tiden til behandling i Kulturdepartementet. Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken i løpet av kort tid.