Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:68 (2010-2011)
Innlevert: 11.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 21.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Statsråden har tidligere uttalt at vi trenger flere sykehjemsplasser.
Hva har statsråden tenkt å gjøre med det faktum at det på landsbasis ikke finnes oversikt over hvor mange som har behov for sykehjemsplass, ettersom kommunene ikke er pålagt å føre ventelister?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når kommunene i dag ikke er pålagt å føre ventelister, følger dette av systemet i pasientrettighetsloven og kommunehelsetjenesteloven som gir eldre og pleietrengende rett til nødvendig helsehjelp på samme måte som alle andre. Retten til helsetjenester går så langt som behovet tilsier. Dette betyr at dersom en person har behov for døgnkontinuerlig pleie- og omsorg, er kommunen forpliktet til å yte et heldøgns tjenestetilbud til vedkommende, enten i institusjon eller i vedkommendes eget hjem. Dersom pasientens hjelpebehov tilsier at nødvendig og forsvarlig helsehjelp bare kan ytes i sykehjem, kan ikke kommunen sette vedkommende på noen venteliste, men må sikre at vedkommende umiddelbart får sykehjemsplass. Bruk av ventelister i denne type situasjon ville kunne undergrave pasientens rett til nødvendig helsehjelp, da ventelisten ville medført at rettigheten ble utsatt i tid.

Det er den enkelte kommune som best kjenner behovet for ulike helse- og omsorgstjenester til sine egne innbyggere. Mangfoldet i brukergruppens alder og hjelpebehov tilsier et bredt spekter både av botilbud og hjelpetilbud, som er tilpasset den enkeltes behov. Denne vurderingen må hver enkelt kommune gjøre, det er de som er nærmest og som kjenner sine innbyggeres behov best.

På bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet gjorde fylkesmennene i 2007 en vurdering av behovet for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Kartleggingen ble foretatt gjennom spørreundersøkelser og dialog med kommunene, og denne kartleggingen har dannet grunnlaget for operasjonaliseringen for det statlige investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester.

Husbanken rapporterer at det siden tilskuddets oppstart til utgangen av august 2010, har kommet foreløpige søknader fra kommunene tilsvarende 8000 plasser. Husbanken har i samme tidsperiode gitt tilsagn om tilskudd til 3469 enheter. For å sikre at alle kommuner som har behov for å bygge heldøgns omsorgsplasser får mulighet til det, er det i Prop. 1 S for 2011 foreslått en endring i investeringsordningen slik at fylkesmennenes prioriteringer av hvilke kommuner som skal få tilskudd avvikles. Samtidig oppheves fordelingen av tilsagnsrammer på husbankregioner og fylker. Regjeringen vil følge utviklingen nøye og utvide rammene for tilskudd ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.