Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:69 (2010-2011)
Innlevert: 11.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 25.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Finansministeren ønsker ikke å gi lønnstagere innsyn i sine opparbeidete pensjonsrettigheter, melder NTB og en rekke aviser. Trygghet og oversikt over økonomiske betingelser ved pensjon er svært viktig for den enkelte. Uten innsyn, er det også vanskeligere for den enkelte å avgjøre behovet for å prioritere egen tilleggspensjon.
Vil statsråden endre sin holdning å gi den enkelte lønnstager full innsikt i opparbeidete pensjonsrettigheter?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg antar at spørsmålet må bero på en misforståelse. Det er selvfølgelig et mål for regjeringen at den enkelte skal få best mulig oversikt over egne opptjente pensjonsrettigheter. I Arbeidsdepartementets budsjettproposisjon Prop. 1 S (2010 - 2011) Del 2 Budsjettforslag under resultatområde 3 Pensjon delmål 7 er det gitt en grundig redegjørelse for hvordan den enkelte skal informeres om sine pensjonsrettigheter. Blant annet vil alle på NAVs nettsider kunne få informasjon om egen pensjonsopptjening og vil også kunne beregne framtidige pensjonsutbetalinger. Det vises for øvrig til omtalen i budsjettproposisjonen.

I Meld. St. 1 Nasjonalbudsjettet avsnitt 4.2 er det gitt en omtale av spørsmålet om det bør innføres en egen pensjonspremie i skattesystemet. I vedtak av 26. mai 2005 ba Stortinget Regjeringen om å ”vurdere en egen pensjonspremie i skattesystemet, som synliggjør at dette er sparing til egen alderdom”. Etter departementets vurdering er det norske skattesystemet utformet på en måte som ikke ligger særlig godt til rette for å skille ut en slik pensjonspremie. Under en høring var det blandede synspunkter på en slik egen pensjonspremie. Departementet foreslår at det ikke innføres en egen pensjonspremie i skattesystemet, og jeg viser til meldingen hvor det er gitt en nærmere begrunnelse for dette standpunktet. I meldingen har også departementet varslet at det vil samarbeide med Skattedirektoratet med sikte på å gi informasjon om opptjening av pensjon i forbindelse med det årlige skatteoppgjøret. Det må også understrekes at det uansett ikke var meningen at en slik særskilt pensjonspremie skulle vise hvilke pensjonsutbetalinger den enkelte kan påregne i fremtiden. Et slikt informasjonsbehov må ivaretas på andre måter og vil ikke bli påvirket av at det ikke innføres en egen pensjonspremie i skattesystemet.