Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:74 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Eg har fått spørsmål om kostnadene som einskildpersonar får i samband med registrering og utgraving av kulturminne der slike kulturminne blir oppdaga når areal blir omdisponert.
Vil statsråden vurdere å endre regelverket på dette området?

Begrunnelse

I Vågå kommune fekk ein person utarbeidd ein privat reguleringsplan på tre tomter til boligbygging. Tomtene skulle omdisponerast frå dyrka mark og det måtte til ei synfaring for å sjå om det her var verdifulle kulturminner. Det vart m.a. oppdaga skålgroper. Dette resulterte i at eigaren måtte betale arkeologiske registreringar og utgravingar på ca. 135000.- kr. Reaksjonen som eg får, er at dette burde vera eit statleg ansvar når det er slik at Staten pålegg å registrere kulturminnene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representanten Rudihagen viser til en sak i Vågå der en person fikk utarbeidet en privat reguleringsplan på tre tomter. Tomtene skulle omdisponeres fra dyrka mark og en arkeologisk registrering i forbindelse med behandling av saken påviste arkeologiske kultminner. Grunneieren har mottatt krav om dekning av kr 135 000 til arkeologisk registrering og utgravning. Jeg har ikke forutsetninger for å vurdere denne konkrete saken.

Det generelle spørsmålet har vært vurdert en rekke ganger i departementet og lagt frem for Stortinget, senest i forbindelse med St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Konklusjonen har alle gangene vært at dagens system, slik det er nedfelt i kulturminneloven, hvor hovedregelen er at tiltakshaver i slike saker må dekke utgiftene, er opprettholdt. Det er normalt slik at tiltakshaver i slike saker både har økonomiske interesser og fordeler i gjennomføringen av tiltaket. Når det gjelder mindre, private tiltak ble praksis lagt om i 2006, slik at hovedregelen er at staten dekker utgiftene til arkeologiske utgifter fullt ut i disse tilfellene.