Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:76 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Direktoratet for naturforvaltning har i et utkast til ny forskrift foreslått strenge tiltak for å bevare storsalamanderen. Ett konkret tiltak er å båndlegge et område på 300 meter rundt hver salamanderdam, noe som vil utgjøre 290 dekar på hver gård som har en slik dam. Forskriften vil i praksis båndlegge 76 km2 bare i Østfold. Forskriften har skapt sterke reaksjoner i Bondelaget.
Hva er statsrådens vurdering av dette forslaget, og hva er den faglige begrunnelsen for at salamanderen trenger så store områder?

Begrunnelse

Halden arbeiderblad hadde tirsdag 05. oktober 2010 en artikkel om Direktoratet for naturforvaltnings forslag til ny forskrift, hvor ett av de mest konkrete tiltakene er en streng båndlegging av arealet innenfor 300 meter rundt salamander dammene. Bonden på Sørbrøden gård i Berg er overrasket over forslaget, og sier til avisen at han i alle år har drevet gården som vanlig og det har ikke hatt noen negativ innvirkning på salamanderen. Leder i Østfold Bondelag, Bjørn Gimming, reagerer på forslaget og sier at enhver form for restriksjoner i 300-metersonen er til hinder for gårdsdriften, og at Bondelaget ikke kan akseptere det.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøvernmyndighetene arbeider nå med forslag til forskrifter om prioriterte arter etter naturmangfoldloven. Slike forskrifter kan fastsettes av Kongen i statsråd. Storsalamander er en av artene som Direktoratet for naturforvaltning foreslår utpekt som prioritert art. Storsalamander er klassifisert som sårbar på Norsk Rødliste 2006 og tilhører dermed gruppen truete arter. Forslaget til forskrifter har vært på en bred, alminnelig høring i perioden 23. mars – 23. juni i år. Direktoratet for naturforvaltning har oppsummert høringsuttalelsene og oversendte sin tilrådning til departementet i slutten av august. I direktoratets forslag til forskrift om storsalamander som prioritert art, er det foreslått en bestemmelse om økologisk funksjonsområde for storsalamander. I denne bestemmelsen er økologisk funksjonsområde for storsalamander definert som ”dammer, tjern og lignende som er tilholdssted for storsalamander, med tillegg av en 300 meters omkringliggende sone”. Den naturfaglige bakgrunnen for en slik definisjon er at storsalamanderen gjennom sin livssyklus oppholder seg både i vann og på land og vandrer mellom yngellokaliteten og overvintringsområder om høsten og våren. Fra midten av april til omtrent midten av juni oppholder storsalamanderen seg i yngellokaliteten. Resten av tiden er den på land nær yngellokaliteten, og fra slutten av september til begynnelsen av april ligger dyrene i dvale. Vitenskapelige studier fra andre land viser at de fleste individene av storsalamander kan gjenfinnes innenfor en radius på 300 meter fra dammen de yngler i.

Forslaget til forskrifter om prioriterte arter er nå under vurdering i departementet. Jeg vil se nøye på de ulike hensyn som gjør seg gjeldende før jeg legger forslaget til forskrifter fram for Kongen i statsråd.