Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:78 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen skriver i Soria Moria II at den vil "samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Ulverevirer i grenseområdet skal regnes inn i det norske måltallet. Regjeringens utgangspunkt for forhandlingene med svenske myndigheter er at grenseulv skal regnes med en faktor på 0,5. Måloppnåelsen skal ses over flere år i sammenheng. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en ny vurdering av bestandsmålet for ulv".
Hvor langt har regjeringen kommet i dette arbeidet?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har kommet langt med arbeidet for å vurdere et nytt bestandsmål for ulv. Det er viktig for meg at vurderingene blir basert på et best mulig kunnskapsgrunnlag, og jeg legger derfor vekt på å fremskaffe både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Blant annet har politisk ledelse i Miljøverndepartementet besøkt samtlige åtte rovviltregioner for å motta innspill og debattere nytt bestandsmål for ulv.

Jeg er i dialog med svenske myndigheter om fordeling av grenseulv. I tråd med Soria Moria II foreslo jeg som et utgangspunkt for videre dialog, en lik fordeling av grenseulv mellom Norge og Sverige. Så langt foreligger ingen endelig løsning i dette spørsmålet.