Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:77 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Har justisministeren nå satt seg inn i den vanskelige bemanningssituasjonen ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og hvilke konkrete tiltak vil han nå ta for å bringe den på et akseptabelt nivå slik at vi igjen kan få en forsvarlig polititjeneste i politidistriktet?

Begrunnelse

Det vises til mine skriftlige spørsmål Dok. nr. 15:1383 (2009-2010), Dok. nr. 15:1567 (2009-2010) og Dok. nr. 15:1642 (2009-2010) om den vanskelige bemanningssituasjonen ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, samt justisministerens svar på disse.
Ifølge VG 5. oktober er bemanningen redusert betydelig i løpet av de siste ti år og avisen hevder at det nå er kun 4 polititjenestemenn på vakt i helgene mot 22 tjenestemenn i 1999.
Ifølge samme oppslag uttaler politidirektør Ingelin Killengreen at hun er sjokkert over disse tallene. Det er derfor grunn til å sette spørsmålstegn ved om politidirektøren har vært korrekt informert om situasjonen ved politidistriktet siden hun åpenbart ikke kjente til disse forhold.
Jeg vil på bakgrunn av dette også sette spørsmålstegn ved om heller ikke justisministeren har hatt tilstrekkelig og korrekt informasjon om bemanningssituasjonen når han besvarte overnevnte spørsmål.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortingsrepresentanten viser til tidligere spørsmål om samme tema og viser til VG som kilde for sin informasjon om politi- og lensmannsetaten. Jeg viser til mine tidligere svar hvor jeg blant annet redegjør for et rekordhøyt politibudsjett og studentopptak, og Innbyggerundersøkelsen fra 2009 med gjennomgående positive tilbakemeldinger for politidistriktet. Jeg vil også minne om at det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet og politidistriktets ledelse som disponerer tildelt ramme.

Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet, som etter å ha forelagt saken for politimesteren i Haugaland og Sunnhordland, har gitt følgende informasjon:

”Det vises til VG 5. oktober og uttale fra lokal fagforeningsleder hvor det fremkommer at bemanningen nå skal være nede i fire tjenestemenn i helgene mot 22 tjenestemenn i 1999. Politidistriktets ledelse kjenner seg overhode ikke igjen i disse tallene, og mener at de er så langt fra virkeligheten at de er vanskelige å kommentere. Politiets fagforeningsleder har hentet ut tall fra den aller verste helgen under ”politikonflikten”. Opplysningen gir på ingen måte et riktig bilde av situasjonen.

Bemanningen i helgene er i dag mellom 15-20 tjenestemenn i tillegg til operasjonssentralen som bemannes med tre til fire personer. Det kan selvsagt forekomme upåregnelige forfall, men det er laget egne risikoanalyser som skal sikre en minstebemanning om nødvendig ved bruk av overtid.

Politimesteren hevder at bemanningen i dag er betydelig bedre enn i 1999 fordi man i større grad kan utføre proaktivt politiarbeid, og ikke bare ”brannslukking” slik reservetjenesten legger opp til.

I enkelte sammenhenger har man utfordringer knyttet til avstander, fordi en mer fleksibel bruk av ressursene i politidistriktet kan føre til at det tar lengre tid enn tidligere å få politiet til stedet. Dette er en viktig oppgave for operasjonsleder å ta stilling til i disponeringen av operative mannskaper. Men noen ganger er det ikke til å unngå at det tar lenger tid enn man liker å komme til et åsted. Politidistriktet arbeider kontinuerlig med denne problemstillingen, fordi det har betydning for publikums trygghetsfølelse.

Man er nå i gang med å evaluere politidistriktets endrede operative konsept og robustheten i arronderingen av mannskapene vil være et viktig tema i denne forbindelse.

Politimesteren mener at man utnytter ressursene godt, og at publikum i distriktet har en forsvarlig beredskap. Samtidig innser politiet at man i enkelte sammenhenger har lang responstid. Enkelte av disse hendelsene har fått stor oppmerksomhet i media, noe som alene kan føre til en utrygghetsfølelse hos publikum.”

Jeg har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren disponerer ressursene på en måte som gir best mulig polititjeneste i hele distriktet.