Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:79 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 22.10.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Kristelig Folkeparti deler bekymringen for at det ikke er et fullverdig tjenestetilbud i en del kommuner. Samtidig er vi uenig med Arbeiderpartiets parlamentariske leder når hun går inn for bruk av tvangsammenslåing av kommuner.
Vil regjeringen i stedet vurdere å innføre et midlertidig stimuleringstilskudd til kommunesammenslåing, utenfor inntektsystemet, for å fremme frivillige sammenslåinger?

Begrunnelse

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, har tatt til orde for tvangssammenslåing av kommuner (NRK 17.09.2010).
Statssekretær Dag Henrik Solbakken har varslet at forslaget om utviding av tilskuddsordningen vil bli utredet og levert Stortinget senest til våren (NTB 11.10.2010).
Etter Krf sin oppfattning har inntektssystemet lite å si for kommuners valg om sammenslåing. Selv om tilskudd som småkommunetilskuddet opprettholdes i en lenger periode etter en sammenslåing, gir dette ikke kommuner et incentiv til sammenslåing etter vårt syn.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortinget vedtok i 1995 at frivillighet skal ligge til grunn for kommunesammenslåinger, og Regjeringen har videreført dette i Soria Moria I og II -erklæringene. Det er mange som tar til orde for at regjering og Storting skal iverksette en storstilt kommunesammenslåingsprosess. Jeg mener at en slik sentralt besluttet prosess, enten den skjer med tvang eller ved hjelp av incentiver (”gulrøtter”), ikke vil fremme en god lokalsamfunnsutvikling. Denne regjeringen har ingen planer om å innføre et tilskudd utenfor inntektssystemet for å fremme kommunesammenslåinger. Å være skeptisk til en slik toppstyrt utvikling er ikke det samme som å si nei til utvikling og omstilling. Jeg støtter sammenslåingsprosesser som vokser fram etter lokale initiativ og prosesser. Mosvik og Inderøy kommuner i Nord-Trøndelag har på eget initiativ vedtatt at de ønsker å slå seg sammen fra 1. januar 2012. Kommunal- og regionaldepartementet støtter også utredninger av konsekvenser av kommunesammenslåing andre steder i landet. I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2011, (Prop. 124 S (2009-2010)), hadde flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen en merknad hvor de ber regjeringen vurdere å forlenge perioden for inndelingstilskuddet slik at kommunene får beholde inndelingstilskuddet i 15 år før nedtrappingen over 5 år begynner. Jeg vil komme med en vurdering av forslaget i kommuneproposisjonen for 2012.