Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:80 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I statsbudsjettet for 2010 ble det bevilget friske midler til Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) til å øke bruken av elektroniske løsninger i forbindelse med offentlig innkjøp. DIFI gir nå omfattende støtte til offentlige innkjøpere under forutsetning av at disse benytter statens løsning for elektronisk handel, e-handel.no.
Kan statsråden forsikre Stortinget om at DIFI sin opptreden er i tråd med regelverket om offentlig anskaffelse, og forbudet mot konkurransedrivende statsstøtte?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2010 ble det bevilget friske midler til Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) til å øke bruken av elektroniske løsninger i forbindelse med offentlig innkjøp. DIFI gir nå omfattende støtte til offentlige innkjøpere under forutsetning av at disse benytter statens løsning for elektronisk handel, e-handel.no. Andre virksomheter som tilbyr tilsvarende tjenester blir utkonkurrert av DIFI på grunn av denne subsidieringen av et selskap. Det stilles spørsmålstegn fra mange om denne subsidieringen av et enkelt selskap er i overensstemmelse med regelverket om offentlige anskaffelser, og ESA forbudet mot statsstøtte.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I de landene i Europa som har kommet lengst på elektronisk handel, har man valgt å operere med én felles Ehandelsplattform. Også i Norge har vi i den offentlige e-handelssatsingen ansett det som fornuftig og nødvendig å operere med én felles plattform. Bakgrunnen for dette er mangel på standardisering. Flere ulike plattformer ville gjort det vanskeligere å få opp bruken av elektronisk handel, noe ingen er tjent med. Leverandører ville for eksempel vært nødt til å betale abonnement på flere ulike plattformer, alt etter hvilken plattformløsning den offentlige oppdragsgiveren benyttet seg av. Dette vil blitt ressurskrevende, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Hensynet til små og mellomstore bedrifter er også trukket frem som et vektig moment for hvorfor det på nåværende tidspunkt er hensiktsmessig å operere med én felles plattform i det enkelte EU/EØS-land. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) jobber imidlertid med standardisering slik at det i framtida ikke skal være nødvendig med en felles plattform. Det er et vesentlig poeng at selv om vi opererer med én felles Ehandelsplattform, så er denne plattformen integrert mot flere andre innkjøpssystemer. Per i dag er Ehandelsplattformen teknisk integrert mot syv ulike innkjøpssystemer som benyttes av offentlige virksomheter. Av de 62 offentlige virksomhetene som hadde trafikk over Ehandelsplattformen i august i år, benyttet kun to av virksomhetene et innkjøpssystem fra operatøren av plattformen, Capgemini (tidligere IBX). De 60 andre brukte innkjøpssystem fra andre leverandører. Dette viser at Ehandelsplattformen skaper gode markedsmuligheter også for andre leverandører av e-handelstjenester. Også Prosjektservice, som det den siste tiden har vært en del presseoppslag om, kan velge å integrere sine løsninger med Ehandel.no. For å gi offentlige oppdragsgivere et tydelig insentiv til å ta i bruk elektroniske verktøy i anskaffelsesprosessen, besluttet Stortinget i statsbudsjettet for 2010 å bevilge 19 millioner kroner til økt satsing på elektronisk handel. Dette er et ledd i Regjeringens femårige satsing på økt bruk av elektroniske handelsløsninger. Til grunn for den økte bevilgningen, lå det en forutsetning om at Ehandelsplattformen i større grad skulle finansieres sentralt. Støtten koordineres gjennom Difi, som også forvalter avtalen om drift av Ehandel.no og den offentlige Ehandelsplattformen. De økte bevilgningene skal blant annet brukes til finansiering av et støtteapparat i Difi, som kan bistå nye leverandører og oppdragsgivere med å komme i gang med elektronisk handel, samt bistå eksisterende brukere med å revitalisere sine prosjekter. Videre skal de økte bevilgningene brukes til sentralfinansiering av kostnader til etablering og bruk av Ehandelsplattformen. Med midler fra sentralfinansieringen, tilbyr Difi offentlige oppdragsgivere dekning av tilknytningsavgiften (fra 20.000 til 75.000 kroner avhengig av virksomhetens størrelse), 60 timer med konsulentbistand (som i sin helhet er knyttet til såkalt ”leverandøraktivering”, dvs. bistand til å starte opp e-handel med inntil 12 av virksomhetens egne avtaleleverandører)fra Capgemini betalt av Difi, samt oppfølging fra Difi. Etableringskostnader på 3.000 kroner vil også bli dekket for de 250 første leverandørene som gjør sin produktkatalog elektronisk tilgjengelig på Ehandelsplattformen. Støtten vil bidra til å redusere brukernes kostnader med elektronisk handel og bidra til å øke brukernes gjennomføringskapasitet. For å åpne for en bredt anlagt dialog med norske og europeiske e handelstjenesteleverandører, ble konkurransen om ny operatør av Ehandelsplattformen kunngjort og gjennomført i overensstemmelse med anskaffelsesregelverket og prosedyren konkurransepreget dialog.

Capgemini (IBX) ble tildelt avtalen fordi de leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Da Difi i 2008-2009 lyste ut konkurransen om å være operatør av Ehandelsplattformen, ble det presisert i anbudsdokumentene at sentralfinansiering kunne bli aktuelt. Støtten var derfor en del av avtalen som det ble konkurrert om. Dette var for øvrig en konkurranse der alle kvalifiserte leverandører av Ehandelsplattformer hadde anledning til delta. Med andre ord kunne også Prosjektservice deltatt i konkurransen.

Overfor brukerne av Ehandelsplattformen opererer Difi som innkjøpssentral. Oppdragsgivere som har foretatt innkjøp fra eller gjennom innkjøpssentraler, anses for å ha overholdt reglene i anskaffelsesregelverket, forutsatt at innkjøpssentralen (i dette tilfellet Difi) har overholdt regelverket. Oppdragsgivere som har avgitt fullmakt eller er omfattet av avtalen som Difi inngikk på vegne av ulike oppdragsgivere, vil derfor kunne benytte Difis avtale med Capgemini uten en forutgående anbudskonkurranse.

For at brukerne ikke skal være i tvil om de kan benytte seg av Difis avtaler, så har departementet sendt Difi et brev der vi ber om at brukerne av Ehandelsplattformen gjøres oppmerksom på hvem som kan benytte Difis avtale.

Satsingen på e-handel inneholder et tilbud om støtte til 60 timer konsulentbistand og dekning av tilknytningsavgift til offentlige organ og virksomheter. I konkurransen Difi lyste ut, var det som nevnt presisert at også dette var en del av avtalen det ble konkurrert om. Leverandørene i konkurransen måtte både gi tilbud som la til grunn 100 prosent brukerfinansiering og tilbud som la til grunn sentralfinansiering i størrelsesorden 12-24 millioner kroner. Når det har vært en åpen konkurranse om disse midlene vil sentralfinansieringen normalt gå klar av reglene om offentlig støtte.