Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:81 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 21.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for om Brønnøysundregistrenes internrutiner og kvalitetskontroll er forsvarlig, og til enhver tid oppdatert, slik at registrenes opplysninger er i samsvar med forbrukernes forventninger om at tjenestetilbydere som er konkursryttere ikke vil kunne bli godkjent ved opprettelse av nye foretak, men fanger opp dette ved innmeldingen til registrene?

Begrunnelse

Media har gjennom noen oppslag satt fokus på næringsdrivende innen bygge- og entreprenørbransjen som har fått konkurskarantene grunnet tvilsom næringsvirksomhet ved å gå konkurs for så å dukke opp igjen i nyopprettet foretak. Allikevel har Brønnøysundregistrene ikke klart å fange opp dette og latt vedkommende få opprette nye selskap selv om vedkommende har konkurskarantene.
Brønnøysundregistrene får årlig bevilget rundt en halv milliard kroner over statsbudsjettet, hvorav over halvparten går til drift av selve registrene.
Brønnøysundregistrene er avhengig av at brukere av registrenes tjenester, har tillit til de opplysninger som til enhver tid er tilgjengelige, er kvalitetssikret og korrekte. Forbrukerne av tjenestene er avhengige av og må kunne stole på at tjenestetilbydere som er registrert i Brønnøysundregistrene også kan tilby de tjenester de markedsfører.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Konkurskarantene ilegges etter Konkursloven § 142 og kan gjelde for framtidige verv, eller den kan også gjelde for eksisterende verv. Fjerning av verv kan skje i følgende selskapstyper: aksjeselskap, allmennaksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk selskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag, samvirkeforetak, gjensidig forsikringsselskap og statsforetak. Karantenen ilegges under konkursbehandlingen eller ved konkursavslutningen. Virkningstidspunktet kan være fra konkursåpning eller fra kjennelsestidspunktet for karantenen. Når en person skal fjernes fra eksisterende roller blir dette utført ved registrering i Konkursregisteret og Foretaksregisteret.

Konkursregisteret mottar meldinger om konkurskarantene fra tingrettene. Meldingene kommer i hovedsak elektronisk. De registreres og behandles i Konkursregisteret samme dag eller dagen etter at de er mottatt. Brønnøysundregistrene har flere maskinelle og manuelle kontroller. Ved mistanke om feil blir tingretten kontaktet. Når det i meldingen er vedtatt fjerning fra verv, tar Brønnøysundregistrene kontakt med tingretten for å få dette bekreftet. Én saksbehandler behandler og registrerer saken, og en annen saksbehandler godkjenner registreringen. Natten etter at karantenen er registrert, blir den maskinelt oversendt til Foretaksregisteret for registrering der. Dagen etter at karantenen er registrert, sendes det brev til tingretten og personen som er ilagt karantenen.

Når en person legges inn med roller i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, kontrolleres vedkommende opp mot Konkursregisteret. Dersom vedkommende er registrert med konkurskarantene, får saksbehandler varsel om dette. Varselet inneholder både opplysninger om når konkurskarantenen ble ilagt, fra hvilken dato den gjelder og når den utgår samt om den også omfatter verv vedkommende hadde på tidspunktet for ileggelsen av konkurskarantenen.

Feilprosenten ved Konkursregisteret er på om lag 2 promille. Hvis det har forekommet feil i konkurskarantenesaker, så har de blitt rettet umiddelbart etter at tingretten har kontrollert registreringen og meldt fra om dem. I 2009 ble det registrert 364 konkurskarantener og 6475 konkurser og tvangsavviklinger.

Jeg mener at rutinene i disse sakene er gode. Det er imidlertid beklagelig når feil oppstår, og både Brønnøysundregistrene og jeg har en kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot ytterligere forbedringer av rutinene.