Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:82 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 21.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ for å gi idrettslag fritak fra CO2-avgift ved oppvarming for å ivareta breddedeltakelse vinterstid, på linje med gartnerier og landbruk, eller har statsråden andre konkrete tiltak for å hindre at idrettslag - og driften av disse - blir skadelidende i vinterhalvåret?

Begrunnelse

I Romerikes Blad 16. september i år er det en sak om hvordan enkelte idrettslag rammes av CO2-avgiften som ble innført fra 1. september. Klubber som bl.a. Fet, Lørenskog, Strømmen, Rælingen og Aurskog/Finnstadbru vil ifølge beregninger få merkostnader på ca. 300.000 kroner for gassoppvarming av baner. Dette er penger som klubber tilknyttet fjernvarme slipper å betale, og de som rammes av dette er deltakerne på idrettslagenes aktiviteter. Det finnes også andre virksomheter, som f.eks. gartnerier, som er unntatt denne betalingen, og det vil være av interesse å få vite statsrådens syn på denne utfordringen som svært mange idrettslag nå står overfor.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: CO2-avgiften ilegges i dag bruk av mineralolje, bensin, naturgass og LPG, samt utslipp fra olje og gass på kontinentalsokkelen. CO2-avgiften på naturgass og LPG ble innført 1. september, etter en lang prosess med EFTAs overvåkningsorgan ESA, hovedsakelig for å sikre at fritakene fra avgiften var i tråd med regelverket for offentlig støtte.

I klimaforliket ble vi enige om ambisiøse mål i klimapolitikken. Innføringen av CO2-avgiften gjør at bruk av gass til oppvarming og landbasert transport vil stå overfor prising av CO2-utslippene. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale. Avgiften vil gjøre bruk av gass mindre lønnsomt enn bruk av andre mer klimavennlige alternativer basert på fornybare energi.

Generelt medfører avgiftsfritak kontrollproblemer og økte administrative kostnader. Fritak for enkelte grupper foretak må godkjennes etter regelverket for offentlig støtte.

Det tas derfor ikke sikte på å innføre fritak for CO2-avgift på gass ved oppvarming av idrettsanlegg.