Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:86 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge oppslag i avisen Vårt Land så er statens bistandspenger til misjonsorganisasjonenes bistandsarbeid redusert de siste 10 år. Samtidig er Norges bistandsbudsjett fordoblet på 6 år. Norge er av de største bidragsyterne til FN. I NORAD sin nye rapport om bistand fremkommer det at FN organisasjonene er ineffektive på bistand.
Vil ministeren vurdere å overføre mer av de statlig bevilgede midlene til misjonsorganisasjonenes prosjekter dersom de drifter mer effektivt og med godt dokumentert resultat?

Begrunnelse

Det viktigste med bistandsmidler er at de gir gode resultat der de blir brukt. I tillegg er det viktig at de blir brukt på en mest mulig effektiv måte noe som igjen vil gjøre at flere får mulighet til å bli selvhjulpne. I NORAD sin evalueringsrapport får FN-organisasjonen en god del kritikk på manglende effektivitet på bistand og omtaler også korrupsjon, byråkratisering og manglende tilpasningsevne. Evalueringer og tilbakemeldinger som misjonsorganisasjonene får på sine prosjekt er at de fungerer godt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det norske bistandsbudsjettet var i 2005 på 18 milliarder kroner. Budsjettet i år er 27 milliarder kroner.

Religion eller religiøst standpunkt er ikke kriterier for tildeling av bistandsmidler fra UD eller Norad. Det skal ikke gis støtte til misjonering over bistandsbudsjettet. Misjonsorganisasjonenes prosjekter konkurrerer om midlene på samme vilkår som alle andre norske bistandsorganisasjoner. Disse ble i fjor tildelt 3,5 milliarder kroner. Dette fordeler seg på land, tema og prosjekter i henhold til de overordnede utviklingspolitiske prioriteringer.

FNs utviklingsorganisasjoner er betydelige mottakere av norske midler. FN har i kraft av sin medlemsmasse universell legitimitet og er det eneste forum som kan sikre en regelbasert verdensorden. Enkelte store oppgaver er det bare FN som kan fylle. Det er klart at også FN må innfri krav om effektivitet og resultater. Norge er en av pådriverne for reformer av FN-systemet. Målsettingen med disse reformene er å effektivisere organisasjonen. For øvrige aspekter ved vår støtte til FN og dets utviklingsorganisasjoner, viser jeg til mitt svar på interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark 11. oktober i år.

Det stilles altså ingen spesielle krav, eller gis egne midler, til religiøse bistandsorganisasjoner. Bistandsmidlene kanaliseres til de organisasjonene som vurderes å best kunne levere resultater i henhold til de til enhver tid vedtatte utviklingspolitiske målsettingene.

Jeg er like fullt klar over at de religiøse organisasjonene kan ha en tilleggskompetanse som kan være særlig nyttig i utviklingsland hvor tro og religion står sterkt. Nettopp derfor vil jeg opprette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan denne kunnskapen kan utnyttes bedre.