Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:88 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 28.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Den 11. oktober 2010 presenterte Statoil en rapport som konkluderer med at utbygging på feltene Nordland 6 og 7 utenfor Lofoten vil gi 2000 varige arbeidsplasser i regionen. SV reagerer i flere medier på anslagene, og mener de er basert på urealistiske forutsetninger og alt for høye.
Er statsråden enig med regjeringspartner SV at Statoil, hvor staten er en betydelig eier og regjeringspartiene utøver eiermakt, forsøker å skjønnmale "oljedebatten" ved å fremme urealistiske og overoptimistiske scenarioer?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er gjennomført flere studier om ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i nord. Slike studier kan gi ulike sysselsettingstall avhengig av forutsetningene de bygger på. Trass variasjonene bekrefter studiene det vi allerede vet fra erfaring med utbygging og drift av felt, nemlig at petroleumsvirksomhet gir sysselsetting både lokalt og regionalt. Størrelsen på sysselsettingstallene avhenger i første rekke av om man gjør funn, hvor store ressursene er og hvordan man bygger ut feltene.

Statoils presentasjon av ringvirkninger legger til grunn at to landanlegg basert på aktivitet i Nordland VI og VII kan gi 2000 arbeidsplasser i regionen. Jeg har ikke sett bakgrunnsmaterialet Statoil baserer seg på og kan derfor ikke vurdere rapporten eksplisitt. I forbindelse med oppdateringen av helhetlig forvaltningsplan Barentshavet-Lofoten mottok Olje- og energidepartementet en rapport om ringvirkninger i nord fra Asplan Viak og Nordlandsforskning. Beregningene i studien viser anslag for hvor store sysselsettingseffekter man kan forvente dersom man bygger ut felt av alternative størrelser, med alternative lokaliseringsvalg og alternative utbyggingsløsninger. For eksempel viser den at dersom et oljefelt på 35 millioner Sm3 o.e. i Nordland VI bygges ut med offshoreløsning og man i tillegg får en ilandføring av felt i Nordland VII og Troms II på til sammen 100 millioner Sm3 o.e. vil dette gi mellom 3000-4000 sysselsatte i en utbyggingsfase og opp mot 1300 sysselsatte i en driftsfase i Sør-Troms og Nordland. For Nord-Norge som helhet vil tallet være høyere. Til sammenligning beregner Oljedirektoratet ressursene for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja til å være over 200 millioner Sm3 o.e. De legger også til grunn et usikkerhetsspenn på mellom 76 og 371 millioner Sm3 o.e. for havområdet. Ettersom sysselsettingen vil avhenge av hvor store funn man gjør og om de er drivverdige, kan ringvirkningene kan bli mindre og større enn det som skisseres i studien. En eventuell videreutvikling av Snøhvit vil iflg. rapporten kunne gi landsdelen en sysselsettingstopp på opp mot 2800 arbeidsplasser i utbyggingsfasen og i driftsfasen føre til godt over 1000 nye sysselsatte i landsdelen. Det regnes med at en stor andel av disse vil komme fra Nord-Troms og Finnmark. Rapporten bygger på et stilisert ressursbilde for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet. Dette ressursbildet ble benyttet for å utrede ulike konsekvenser av petroleumsvirksomhet i de havområdene forvaltningsplanen omfatter. Ressursbildet tar utgangspunkt i 18 ulike felt der de samlede ressursene utgjør nærmere 600 millioner Sm3 o.e.. Studien viser at utbygging av disse feltene kan gi økt sysselsetting i Nord-Norge på mellom 4000-6000 sysselsatte i en tredveårsperiode. Ressursbildet som rapporten baserer seg på er ikke sammenfallende med Oljedirektoratets ressurstall for Barentshavet eller for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. For eksempel er Oljedirektoratets ressursanslag for Barentshavet nesten tre ganger så høyt som ressursgrunnlaget rapporten baserer seg på. Man kan derfor legge til grunn at potensialet for ringvirkninger er større enn de 4000-6000 som fremkommer i rapporten. Når det gjelder regjeringens behandling av fremtiden for petroleumsvirkomhet utenfor Lofoten og Vesterålen ligger planen fast, vi gjennomgår nå alt grunnlaget for forvaltningsplanen og vil legge frem melding til Stortinget ved utgangen av første kvartal 2011.