Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:93 (2010-2011)
Innlevert: 14.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 21.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En del mindre gårdsbruk ønsker å legge om sin drift til å dyrke juletrær, men får i de fleste tilfeller nei på sin søknad.
Vil statsråden bidra til at det må være opp til den enkelte bonde å bestemme hva han/hun vil dyrke, slik som f.eks. juletrær?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Verden har for lite mat til en stadig voksende befolkning. Samtidig endrer klimaendringene vilkårene for matproduksjon. Kornprisene har igjen økt kraftig. Dette minner oss på ny om hvor sårbar matsikkerheten er globalt. Regjeringens viktigste mål med norsk landbruk er å produsere trygg og ren mat for egen befolkning. Den dyrka jorda landbruket forvalter på vegne av fellesskapet er en svært begrenset ressurs. Bare 3 % av landarealet i Norge er dyrka jord, og den er under stadig utbyggingspress. Vi må derfor vedlikeholde og opprettholde disse produksjonsressursene. Det følger av jordloven § 9 at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Kommunene har myndighet til å avgjøre om det etter søknad skal dispenseres fra dette forbudet. Omlegging til produksjon av juletrær krever slik dispensasjon. Kommunene kan, og gir i en viss utstrekning i dag, dispensasjon til dette formålet. Jeg ser det som uaktuelt å endre jordloven eller denne praksisen. Samtidig vil jeg gjøre oppmerksom på at det i samme bestemmelse fremgår at dyrkbar jord ikke må disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtiden. Juletreproduksjon på dyrkbar jord er en midlertidig bruk av arealet som ikke er til hinder for at det kan dyrkes opp og tas i bruk til jordbruksproduksjon. Jeg vil understreke at juletreproduksjon er en høyst velkommen næring i norsk landbruk, og at volumet i uttak og planting har økt kraftig de siste årene. Produksjonen er bærekraftig og lønnsom, også på mindre og marginale arealer, og gir nye muligheter for bygder og landbruk i store deler av landet. Det finnes rikelig med arealer i Norge som ikke er så godt egnet til matproduksjon, men som er velegnet til juletreproduksjon. Det er disse ressursene landbruket først og fremst må ta i bruk til dette formålet. Jeg har ambisjoner om at Norge skal bli en viktig aktør innen juletreproduksjon, og mener det er fullt mulig å nå dette målet samtidig som vi beholder matproduksjonen på den dyrka jorda.