Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:94 (2010-2011)
Innlevert: 14.10.2010
Sendt: 15.10.2010
Besvart: 22.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil kulturministeren gjennomgå både regelverket for lokalradiokonsesjoner og praktiseringen av dette, slik at både myndighetenes krav til konsesjonærene samt de planer som ble fremlagt av konsesjonssøkerne blir etterfulgt?

Begrunnelse

Undertegnede har brakt i erfaring at det nå hersker forvirring rundt hvilke regler som egentlig gjelder for de som er tildelt ulike konsesjoner for drift av lokalradio.
På den ene siden stilles det strenge krav til konsesjonærer som er tildelt 24/7 konsesjoner og Allmennradiokonsesjon. Disse krav består blant annet i produksjon av lokalt innhold.
På den andre siden har de som er tildelt nisjeradiokonsesjon fått strenge begrensninger i forhold til størrelsen på inntekt.
Enkelte innehavere av 24/7 konsesjon har etter hva jeg får opplyst funnet ut at de kan spille lokal musikk om natten for på den måten tilfredsstille kravet. Dette er etter hva jeg erfarer godtatt av Kulturdepartementet, mens Medietilsynet er uenig.
Enkelte nisjekonsesjonærer har etter hva jeg har fått opplyst vært minst like kreative for å omgå sine regler. Et eksempel på dette skal være å ta inntektene fra reklamesalg inn i et annet selskap og derved unngå begrensninger i omsetning.
Etter hva jeg får opplyst har enkelte Nisjekonsesjonærer også funnet ut at de kan videresende radiokanaler uten konsesjon og på den måten skaffe seg gode inntekter.
Kringkastningsloven med forskrifter sier klart at det er den som har fått tildelt konsesjon som må benytte denne og det fremgår også at man er forpliktet til å drive i henhold til planer man har beskrevet i konsesjonssøknaden.
Det ser dessverre ikke ut til at Medietilsynet bryr seg nevneverdig om brudd på inntektsreglene; de driver kun tilsyn ved gjennomgang av årsoppgaver på etterskudd og kontrollerer heller ikke eventuelle andre selskaper som mottar inntekter fra radiodriften.
Det er for noen også en utfordring at radiokonsesjonærenes mulighet til å søke om å få benytte ledige frekvensressurser for å oppnå bedre dekning i konsesjonsområdet, nå ser ut til å være svært begrenset og det hevdes at det er Post- og teletilsynet som har innskjerpet dette. Det fremgikk ikke ved tildeling av konsesjon at denne praksis på noen måte skulle innskjerpes.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: De kommersielle lokalradiokonsesjonene ble tildelt etter en konkurranse hvor bud på lokalt innhold var et sentralt konkurransekriterium. Det er derfor viktig at myndighetene fører tilsyn med sektoren, slik at budene blir oppfylt i praksis. For å sikre like rammevilkår i bransjen er det også viktig at det generelle regelverket i kringkastingsforskriften følges. Dette gjelder også i forhold til det særskilte regelverket som gjelder for nisjeradioer.

Dersom det skulle fremkomme opplysninger om behov for å endre det generelle rammeverket i kringkastingsforskriften vil dette bli vurdert. Jeg har foreløpig ikke mottatt opplysninger om at det er behov for slike endringer. Når det gjelder regelverket som fremgår av utlysningen, ligger disse fast i de syv årene konsesjonsperioden varer. Det verken kan eller bør foretas endringer i utlysningsgrunnlaget i en løpende konsesjonsperiode, da dette vil kunne undergrave grunnlaget for tildelingen.

Medietilsynet avholdt i april 2010 et informasjonsmøte med mange av de største aktørene i bransjen hvor tema blant annet var forståelsen av begrepet lokalt innhold. I juni 2010 ba departementet Medietilsynet om å redegjøre for tilsynsmetodikk og hvilke hovedprinsipper for vurdering av lokalt innhold som vil bli lagt til grunn ved tilsyn av lokalradiosektoren. Medietilsynet redegjorde for dette i brev av 31. august 2010. Ifølge brevet har tilsynet i oppstartsfasen lagt stor vekt på veiledning og vil kunne bistå bransjen i forbindelse med konkrete spørsmål. I tiden som kommer vil det imidlertid bli lagt stadig større vekt på behandling av tilsynssaker. Det må likevel tas hensyn til at dette er en stor bransje med mange tilsynsobjekter, slik at det løpende tilsyn i stor grad vil måtte basere seg på stikkprøver.

Når det gjelder avspilling av musikk fra lokal musikk om natten er det ikke riktig at tilsynet og departementet har forskjellig syn. Det fremgår klart av utlysningen at det ikke stilles krav til når på døgnet lokalt innhold sendes.

Det er heller ikke riktig at det er foretatt noen innstramming i forhold til utlysningen når det gjelder adgangen til å benytte ledige frekvensressurser. Det vises til at konsesjonssøkerne kjente til at de forskjellige nettenes dekningsgrad og at budene på lokalt innhold reflekterer hvor langt den enkelte søker var villig til å strekke seg i forhold til det enkelte nett. Ved å endre nettene i etterkant endres spillereglene for konsesjonstildelingen og markedsposisjonen i området kan bli forrykket.