Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:98 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 18.10.2010
Besvart: 22.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Kvalifiseringsprogrammets målsetning er å føre flere langtidsmottakere av sosialtrygd over i lønnet arbeid. Kvaliteten på tiltakene som iverksettes vil ha stor betydning for om deltakerne lykkes i å få arbeidsevne og kompetanse til å skaffe seg en jobb.
Hvor mange deltakere har gjennomført programmet i tidsrommet fra 1. januar 2008 til 31. mai 2010, og hvor mange av disse har nå ordinært arbeid og kan leve av sin arbeidsinntekt?

Begrunnelse

Det rapporteres hyppig både på lokalt og nasjonalt nivå for å følge måloppnåelsen av kvalitetsprogrammet, som rette seg mot en gruppe som med forpliktende bistand og oppfølging bør kunne komme i arbeid. I årets budsjett kan man lese at rundt halvparten av de som hadde deltatt i kvalifiseringsprogrammet ved utgangen av 2009 gikk til ordinært arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Dette sier lite om hvor mange som kommer ut av en trygdetilværelse, og det er derfor interessant å vite hvor mange av deltakerne som når målet om ordinært arbeid.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Kvalifiseringsprogrammet er et svært viktig tiltak i regjeringens innsats mot fattigdom. Programmet er rettet mot langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt fra arbeidsmarkedet og har som formål å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009 deltok i overkant av 9 800 personer i kvalifiseringsprogrammet. Om lag 1 200 personer hadde ved utgangen av 2009 avsluttet programmet etter avtale med NAV-kontoret. Av disse gikk om lag 35 pst til ordinært arbeid, og om lag 15 pst til utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak.

For 2010 har vi så langt tall for resultater fram til og med 30. april. I perioden fra 1. januar 2008 til utgangen av april har i overkant av 11 000 personer deltatt i kvalifiseringsprogrammet. Om lag 750 personer har i løpet av årets fire første måneder avsluttet programmet etter avtale med NAV-kontoret. Av disse gikk omlag 30 pst til ordinært arbeid, og om lag 9 pst til utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak.

Måloppnåelsen med hensyn til andelen som går til arbeid, utdanning og andre arbeidsrettede tiltak er således så langt noe svakere i 2010 enn i 2009. Jeg vurderer dette likevel som gode resultater med tanke på at målgruppen for kvalifiseringsprogrammet er personer som står langt fra arbeidsmarkedet.

Jeg vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009 ved en inkurie er angitt i Prop 1 S(2010-2011)som i underkant av 8 500.