Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:103 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 18.10.2010
Besvart: 25.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er statsråden enig i UNIOs fremstilling av hva som ble kjent under IA-forhandlingene, og når ble statsråden gjort kjent med at IKT-systemene i NAV ville gjøre en omlegging av arbeidsgivers finansieringsansvar ved sykefravær umulig?

Begrunnelse

Arbeidsministeren har flere ganger fra Stortingets talerstol opplyst at hun vil komme tilbake til Stortinget med en sak om hvorvidt arbeidsgivers finansieringsansvar ved sykefravær skal endres. Dette var en sentral del av forhandlingene om den nye IA-avtalen, og flere arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger sa seg positive til en slik endring.
I budsjettfremlegget for Arbeidsdepartementets budsjett i 2011 fremgår det at en slik omlegging av finansieringen av sykefravær ikke er mulig på grunn av de gamle IKT-systemene som NAV i dag bruker. På en høring i Arbeidskomiteen 15.10.10 svarte UNIOs representanter at de ikke på noe punkt under de pågående IA-forhandlingene fikk beskjed om at en omlegging av finansieringsansvaret var umulig eller svært vanskelig, på grunn av NAVs IKT-løsninger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I forbindelse med forhandlingene om en ny IA-avtale mottok Arbeidsdepartementet i februar 2010 en vurdering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet når det gjaldt spørsmål knyttet til endringer i arbeidsgivers medfinansieringsansvar ved sykefravær. Direktoratet vurderte at innføring av ekspertgruppens forslag til innføring av 20 pst. arbeidsgiverfinansiering av ikke gradert sykefravær ut over 8 uker var meget utfordrende for etaten. Blant annet på denne bakgrunn ble Regjeringen og partene i IA-avtalen enige om å se nærmere på saken og komme tilbake til den i løpet av 2010.

I lys av etaten foreløpige tilbakemelding, ble de i etterkant av at IA-avtalen ble inngått, bedt om å foreta en nærmere vurdering av konsekvensene for Arbeids- og velferdsetaten av å gjennomføre en slik endring i arbeidsgivers finansiering av sykefraværet. I denne vurderingen er det lagt vekt på at en slik omlegging vil kunne bidra til å redusere sykefraværet, blant annet gjennom å understøtte økt bruk av gradering. Samtidig ble det vist til at innenfor dagens IKT-løsning for håndtering av sykepenger vil det være svært utfordrende for Arbeids- og velferdsetaten å gjennomføre den foreslåtte omleggingen. Det ble vist til at de foreslåtte endringene ville kunne sette den løpende produksjonen i fare og vanskeliggjøre en nødvendig modernisering av IKT-støttesystemene.

Utbetaling av sykepenger er et av etatens mest virksomhetskritiske områder (høyt saksvolum, mange brukere, samspill med alle arbeidsgivere, korte tidsfrister, etc.)

Med dagens IKT-løsning må saksbehandlingen i stor grad støttes opp av manuelle rutiner. Dette er spesielt utfordrende når forslaget til ny modell ville innebære en sterk økning i antall saker.

Regjeringen har derfor etter en samlet vurdering kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke bør gjennomføres endringer i arbeidsgivers finansiering av sykepenger. I vurderingen er det gjort en avveining av hvilke effekter forslaget ville ha på sykefraværet opp mot de administrative risikomomentene.

Det er Regjeringens syn at det er gode grunner for at arbeidsgiver bør finansiere en større andel av langtidssykefraværet. Regjeringen vil i tråd med IA-avtalen ta opp spørsmålet om arbeidsgivers finansiering av sykepenger med hovedorganisasjonene i arbeidslivet når det vurderes aktuelt.