Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:151 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden snarest gripe inn å fjerne disse reingjerdene, som forårsaker dyretragedier, og hvis ikke, hvorfor?

Begrunnelse

NRK Nordland viste en reportasje 18.10 om dyretragedier på Skjomfjellet i Nordland. Det viser seg at dyr pines til døde av gamle reingjerder som er falt ned. Fjelltjenesten stå frem og bekrefter det de opplever som ansvarsfraskrivelse fra staten. Mattilsynet reagerer og reindriftsforvaltningen toer sine hender og venter på avtale mellom Norge og Sverige.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg takke stortingsrepresentant Torgeir Trældal for at han tar opp forholdet. Jeg vil presisere at jeg ser alvorlig på saken, både av dyrevelferdsmessige og miljømessige hensyn.

Etter det jeg har fått opplyst, dreier dette seg om gjerder som er oppført med grunnlag i reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige fra 1972. Denne konvensjonen opphørte å gjelde i 2005. Etter at 1972- konvensjonen opphørte å gjelde, og mens det har pågått forhandlinger om en ny konvensjon, har disse gjerdenes framtid vært uavklart. I henhold til den nye konvensjonen som nå er framforhandlet, men som ennå ikke er ratifisert og iverksatt, skal det i hovedsak ikke være gjerder på strekningen.

Det er Norge som har ansvaret for de aktuelle gjerdene innenfor Skjomen reinbeitedistrikt, og den uavklarte situasjonen i forhold til den grenseoverskridende reindriften er ingen unnskyldning for at gjerdene har fått forfalle.

Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt Reindriftsforvaltningen prioritere denne saken og sørge for at det blir ryddet opp i denne uholdbare situasjonen. Jeg legger til grunn at dette nå vil bli gjort så fort det er praktisk mulig, og jeg vil holde meg orientert om saken helt til det er på det rene at forholdene er brakt i en forsvarlig orden.

For øvrig må det nevnes at en del av gjerdestrekningene etter 1972-konvensjonen er svensk ansvar. I den utstrekning det gjør seg gjeldende tilsvarende problemstillinger for disse, vil det bli tatt kontakt med svenske myndigheter.