Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:111 (2010-2011)
Innlevert: 19.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere norske medier har hatt oppslag om omstilling i HV og Garden. Utfordringen er at disse omstillingene ikke er omtalt ovenfor Stortinget, noe som betyr at nødvendig info ikke er fremkommet i f. eks budsjettproposisjonen.
Mitt spørsmål til statsråden blir derfor om hun mener at det ikke er nødvendig å informere Stortinget om disse endringene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Når det gjelder omstilling i Heimevernet, informerer departementet i Prop. 1 S (2010-2011) om at generalinspektøren for Heimevernet med tilhørende stabsfunksjoner flyttes til Terningmoen. Hva angår Heimevernets 016-avdelinger, ligger denne saken innenfor forsvarssjefens fullmakter og saken er under utredning i Forsvarsstaben.

Når det gjelder Hans Majestet Kongens Gardes (HMKG) oppdrag, vil forsvarssjefen igangsette en utredning i den hensikt å vurdere hvordan alle oppgaver som HMKG gjennomfører kan løses på en mest mulig hensiktsmessig måte. Inntil denne utredningen er ferdigstilt og eventuelle beslutninger iverksatt, løser HMKG sitt oppdrag som tidligere.

Det er ikke besluttet endringer i organisasjon eller virksomhet for HMKG eller i Heimevernet som Stortinget ikke er informert om. Det er måten oppdragene utføres på som nå er til nærmere vurdering – etter ønske fra forsvarssjefen og generalinspektørene for Hæren og Heimevernet. Det er positivt og viktig at Forsvaret på alle nivåer har fokus på en mest mulig hensiktsmessig samlet bruk av de tilgjengelige ressurser og operative kapasiteter.