Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:112 (2010-2011)
Innlevert: 19.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 26.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Mener justisministeren at det i slike tilfeller er riktig at en straffedømt kan settes i strengere soningsforhold enn uttalt i dommen, med den begrunnelsen at det er fullt der han skulle ha sittet?

Begrunnelse

En 23 år gammel gutt ble idømt 3 uker ubetinget fengsel for å ha kjørt for fort på E-18, og dermed fratatt førekortet. Videre ble det bestemt at vedkommende skulle sone i åpen soning ved Arendal kretsfengsel.
Da denne gutten møtte til soning ble han transportert videre til Rogaland fordi det ikke var ledig plass, og satt i lukket soning i Stavanger kretsfengsel uten de rettighetene en har krav på ift. åpen soning.
Denne gutten fikk ikke ringe sin familie for å gi beskjed om at han var videretransportert, ei heller tilgang til andre offentlig instanser.
Som en godtgjøring for at soningsforholdene ble endret ift. dommen, ble gutten tilbudt en avkorting på 3 dager som plaster på såret.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er kriminalomsorgen som avgjør i hvilket fengsel en ubetinget dom skal sones. I henhold til straffegjennomføringsloven § 11 skal kriminalomsorgen vurdere om domfelte kan settes direkte inn i fengsel med lavere sikkerhetsnivå dersom det er idømt fengselsstraff på inntil 2 år. Det er imidlertid ikke noen automatikk i dette. Kriminalomsorgen skal i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av om domfelte vil klare å gjennomføre straffen uten å begå ny kriminalitet, unndra seg straffegjennomføringen eller på annen måte bryte de regler som gjelder for opphold i fengsel med lavere sikkerhetsnivå. I tillegg kan kriminalomsorgen på grunn av plassmangel plassere domfelte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå til tross for at vilkårene for direkte innsettelse i fengsel med lavere sikkerhetsnivå er oppfylt. Domfelte som soner i fengsler med høyt sikkerhetsnivå har anledning til å ta kontakt med sin familie med mindre det er sikkerhetsmessige forhold som taler mot det.

Jeg er enig i at det ikke er ideelt å plassere innsatte som er kvalifisert for åpen soning i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Man bør i størst mulig grad få mulighet til å sone i et fengsel med lavere sikkerhetsnivå dersom vilkårene for det er til stede.

For å bidra til dette har kapasiteten i kriminalomsorgen økt betydelig i perioden 2006-2010 etter at flertallsregjeringen tiltrådte. Etablering av 649 nye fengselsplasser, derav 344 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå (åpne plasser) og 305 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå (lukkede plasser), innføring av prøveordning med elektronisk kontroll tilsvarende 150 plasser og økt bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer har bidratt til en betydelig kapasitetsvekst i kriminalomsorgen. Vi har fra og med 2006 og inntil nå økt kapasiteten med nær 800

plasser. I budsjettet for 2011 er det foreslått ytterligere 10 millioner kroner til utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll, bl.a. i Hordaland, samt opprettelse av åtte nye plasser ved Hustad fengsel.