Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:115 (2010-2011)
Innlevert: 19.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 25.10.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede er kjent med at det er gitt offentlig støtte til kulturprosjekter som har samarbeidspartnere som er aktive i ulike konfliktområder, blant annet Midt-Østen.
Mener statsråden, på generelt grunnlag, det er greit at offentlige kroner brukes på en slik måte at det kan oppfattes som om det offentlige Norge tar stilling til konflikter, som man offentlig har uttalt at man har et nøytralt forhold til?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at det er gitt offentlig støtte til prosjekter som har samarbeidspartnere som er aktive i ulike konfliktområder, blant annet Midt-Østen.
Undertegnede viser til at konflikter, slik den vi ser i Midt-Østen, skaper sterke følelser på begge sider, også hos innbyggere i Norge. Det er derfor viktig, slik undertegnede ser det, at man ikke bruker offentlige kroner på kulturprosjekter som kan virke provoserende i en så betent og komplisert konflikt. Det bes derfor om at Statsråden gir en generell vurdering av hva hun mener om offentlig støtte til kunstprosjekter som samarbeider med svært omstridte organisasjoner og aktører.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norges kultursatsing i utlandet har i hovedsak to formål: For det første, å bidra til å presentere norsk kultur og gi norske kulturutøvere assistanse til å eksponere seg internasjonalt. For det andre, er kultur et utviklingspolitisk virkemiddel der man kan styrke det sivile samfunn og fremme universelle rettigheter, i særdeleshet ytringsfriheten. Velfungerende kulturinstitusjoner styrker det sivile samfunn. Derfor er utvikling av slike institusjoner, gjerne gjennom samarbeid med norske institusjoner, sentralt i den utviklingsrettede kulturvirksomheten.

En forutsetning er uansett at kulturen er fri og uttrykkes på utøvernes premisser. Fra norske myndigheters side er det uaktuelt å gripe inn i det enkelte kulturuttrykks innhold, siden dette ville representere en type sensur som står i motsetning til det vi ønsker å oppnå med vår kultursatsing i utlandet. Derfor gjelder også at i den grad kulturuttrykk kan tolkes politisk, hefter norske myndigheter ikke for meningsinnholdet; det står for kulturutøvernes regning. Å fremme norske synspunkter på utenrikspolitiske spørsmål, gjøres gjennom ulike politiske og diplomatiske kanaler; det er ikke en oppgave som pålegges norske kulturutøvere.

Til Midtøsten spesielt: Norge ønsker et godt kultursamarbeid med alle land og områder i denne regionen. I tråd med hva det er bred internasjonal enighet om, fører Norge en aktiv utviklingspolitikk overfor De palestinske selvstyreområdene. Som et resultat av oppfatningen av kultur som bistandspolitisk virkemiddel, som nevnt ovenfor, innebærer det en omfattende satsing på kulturtiltak. Dette økonomiske omfanget synes å beløpe seg til ca 11-12 millioner kroner i 2010. Vi støtter også – om enn i mindre omfang – et kulturelt samkvem med andre land i regionen, som Egypt, Libanon, Syria og Jordan.

Når det gjelder Israel, så kvalifiserer dette landet ut fra OECDs retningslinjer ikke til utviklingsbistand. Det er imidlertid Regjeringens ønske at vi også med Israel skal ha et godt og levende kultursamarbeid, ikke minst ut fra den erkjennelse og erfaring at Israel på mange kulturfelt holder et meget høyt nivå. Nettopp av den grunn initierte og gjennomførte Utenriksdepartementet tidligere i år en delegasjonsreise til Israel, der representanter for flere av Norges ledende kulturinstitusjoner møtte mulige israelske samarbeidspartnere. Vi støtter også fremme av norsk kultur overfor Israel. For eksempel deltok noen av Norges fremste unge musikktalenter på talentutviklingstiltak på høyt internasjonalt nivå i Israel tidligere i år, med støtte fra Utenriksdepartementet. Dette har ført til tilsvarende besøk fra Israel til Norge. Reiseprosjekter til Israel er støtteberettigede på linje med andre reisemål fra de vanlige reisestøtteordninger for kulturlivet som utvalgte fagorganer på kulturfeltet forvalter på vegne av Utenriksdepartementet.