Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:117 (2010-2011)
Innlevert: 19.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): På hvilken måte vil statsråden sikre en forutsigbar og robust drift av Frikanalen, og vurderes det å innføre formidlingsplikt for denne kanalen hos de store distributørene?

Begrunnelse

Frikanalen kom i gang med prøvesendinger på det digitale bakkenettet høsten 2008 og ble offisielt åpnet 8. januar 2009. I USA og flere andre land i Europa har man hatt vellykkede forsøk med såkalte ”åpne kanaler”, og Frikanalen skulle bli en slik kanal der frivilligheten og de ideelle organisasjonene skulle få tilgang til tilnærmet gratis sendetid på riksdekkende TV i en ny digital hverdag.
Frikanalen fikk i første omgang tilgang til begrensede sendetider på det digitale bakkenettet, men det har ligget en forventning om bedre sendetider og bredere distribusjon på kabel og satellitt. Foreløpig har det skjedd lite i retning av en slik utvikling.
I flere andre land med vellykkede ”åpne kanaler” er det gratis formidlingsplikt for disse kanalene hos de store kanaldistributørene. En slik ordning bør vurderes også i Norge, forutsatt at en lovfestet formidlingsplikt ikke medfører at de store kanaldistributørene kan kreve markedspris for en slik distribusjon.
Samtidig som Frikanalen nå sliter med lite gunstige sendetider, er kanalen nå tvunget til å foreta nedskjæringer i budsjettet på grunn av et offentlig tilskudd som ikke står i forhold til ambisjonsnivået.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kulturdepartementet inngikk 11. mai 2009 en avtale med Frikanalen. Avtalen er inngått med sikte på å sikre Frikanalen en forutsigbar og robust drift. Departementet tildelte for årene 2007, 2008 og 2009 totalt 6,3 mill. kroner til Frikanalen. Støtten ble blant annet gitt på basis av Frikanalens opplysninger om at man fra og med 2010 forventet å kunne drive uten statsstøtte. I departementets avtale med Frikanalen av 11. mai 2009 har departementet likevel, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, lagt opp til å tildele Frikanalen ytterligere 3,5 mill, kroner i driftstøtte for 2010. Avtalen innebærer videre at Frikanalen i statsbudsjettet for 2011 vil få 2 mill, kroner i drifts- og investeringsstøtte og deretter en årlig driftsstøtte på 1 mill. kroner. Kulturdepartementet la i oktober 2009 ut på høring et forslag om endring i kringkastingsforskriften § 4-2 om en plattformnøytral formidlingsplikt som blant annet skulle omfatte ikke-kommersielt fjernsyn med konsesjon. Forslaget om forskriftsendring er ikke ferdigbehandlet.