Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:121 (2010-2011)
Innlevert: 20.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til mitt tidligere spørsmål om rassikringsprosjekter relatert til fylkes- og riksveier i Norge. Hvor svaret jeg får tilbake er en utredning om hvem som har ansvaret relatert til Statens vegvesen og de ulike fylker.
Er det slik å forstå at statsråden og Departementet ikke har en oversikt over de 5-6 mest utsatte rasutsatte strekninger i hvert fylke; hvilke kostnadsberegninger det er til prosjektene, og når utbedring er påtenkt igangsatt eller planlagt gjennomført, uavhengig av rutevise vurderinger?

Begrunnelse

Det er slik jeg ser det, et spørsmål, som jeg faktisk forventer å få et svar på.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Prioriteringen av prosjekter og tiltak på riksvegnettet i perioden 2010-2013 framgår av Statens vegvesens handlingsprogram for denne perioden, mens prioriteringen av statlige midler til rassikringstiltak på fylkesvegnettet framgår av fastsatt tilskuddsprogram for denne delen av vegnettet. Kostnadsoverslag og tidspunkt for planlagt gjennomføring framgår av disse to programmene.

Utover dette foreligger det ikke en særskilt oversikt over de mest rasutsatte strekningene i hvert fylke i dag. Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 2, pågår det en

oppdatering av de regionale rassikringsplanene som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Jeg forutsetter at disse vil gi grunnlag for å utarbeide slike oversikter som etterspørres.