Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:124 (2010-2011)
Innlevert: 20.10.2010
Sendt: 21.10.2010
Besvart: 28.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Ut i fra ulike signaler og vedtak som er gjort i forhold til sykehusene (Stord, Odda og Valen), som i dag ligger inn under Helse Fonna, kan det være fornuftig å bestemme, ut i fra et innbygger- og ansattebehov, at det mest tjenlige hadde vært å legge tre av sykehusene inn under Helse Bergen. Og at Haugesund sykehus legges inn under Helse Stavanger.
Er statsråden enig i at dette burde vært gjort, og eventuelt gjøre noe, i forhold til dette?

Begrunnelse

Helseforetaket Helse Fonna har eksistert siden 2002, og består av fire sykehus. Etter det som er komt frem i den siste tiden så er det store endringer spesielt i forhold til Stord sykehus og nedlegging av enkelte tilbud til innbyggerne, og dermed overflytting av disse tilbudene til andre sykehus (foretak). Det er også klart at det ikke har vært den beste samarbeidsviljen, ei heller organisering av disse sykehusene, i Helse Fonna. Dette fører til at innbyggere samt ansatte blir utrygge. Man blir utrygge i forhold til medisinske kvaliteter og tjenester. Og ikke minst om en klarer å holde oppe samarbeidsvilje og motivasjon hos de ansatte med og fortsatt være i Helse Fonna. Kanskje bør man vurdere snarest å overføre tre av sykehusene til Helse Bergen. For slik det er nå så "drysser" man noen tjenester allerede ut av Helse Fonna. Hvorfor ikke da allerede nå bestemme at en legger disse under Helse Bergen som en allerede har et omfattende faglig bistand med.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Vest har ansvaret for sikre at befolkningen i helseregionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester innenfor de rammer som Helse Vest har til disposisjon. Hensikten med at de regionale helseforetakene organiserer sykehus som egne rettssubjekter slik som Helse Fonna HF, er nettopp desentralisert styring – som gir beslutningstagerne mer nærhet til virksomhetene og bedre brukerorientering.

I styringsdialogen med de regionale helseforetakene har jeg pekt på at det er nødvendig med fortsatt utvikling og omstilling av tilbudet i spesialisthelsetjenesten – dette for å møte endringer i sykelighet, alders- og befolkningssammensetning og medisinsk teknologi. Disse forhold har Helse Fonna tatt hensyn til i planleggingen av det fremtidige tjenestetilbudet. Videre har de satt fokus på samhandling og det å skape gode og forutsigbare behandlingsforløp – og lagt særskilt vekt på at eldre og kronikere skal få et tilbud nær der de bor.

Helse Vest har opplyst at de ikke har planer om å endre dagens ordning med fire helseforetak som driver sykehus. Bakgrunnen for dette er både gode erfaringer med dagens organisering, og at det ikke har tilkommet forhold som skulle tilsi at en endret organisering vil være mer hensiktsmessig.