Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:126 (2010-2011)
Innlevert: 20.10.2010
Sendt: 21.10.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 28.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Forskningsinstituttet CERN er positive til en norsk lokalisering av sitt nye datasenter, et datasenter som vil generere mellom 500 mill. og 1 mrd. kroner i investeringer og drift over en tiårs periode. Det vil også gi lokale distriktsarbeidsplasser og en økt fornybarproduksjon og klimagevinster, samtidig som det selvsagt gir positive ringvirkninger for norsk IKT-næring. Norge har ikke engang besvart CERNs henvendelser om interesse og en beskjeden medinvestering som kan tas over flere år.
Hva er grunnen til det?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: CERN-prosjektet er et interessant internasjonalt referanseprosjekt, siden CERN er en meget viktig aktør i markedet for store datasentre. Som ansvarlig for regjeringens samordning av IT-politikken synes jeg det er meget interessant dersom norske grønne datasentre kan huse datakapasitet for en krevende og respektert kunde som CERN. Norge har generelt gode forutsetninger for å huse energieffektive datasentre blant annet fordi vi har lokasjoner med rikelig tilgang på naturlig nedkjøling, stabile politiske forhold, kompetent arbeidskraft og relativt god bredbåndsinfrastruktur.

Prosjektet må sees i et langsiktig IT-politisk perspektiv. Drifting av et stort og energieffektivt datasenter i Norge kan øke norsk kompetanse på området og gjøre Norge i stand til å konkurrere internasjonalt når det gjelder etterspørsel etter datasentre og tilhørende tjenester. I tillegg kan etablering av et miljøvennlig datasenter være god klimapolitikk. IKT-industrien står i dag for 2 prosent av totale klimagassutslipp i verden. Hvis tiltak uteblir, kan denne andelen, ifølge OECD, øke til 25-30 prosent i 2020. Imidlertid kan effektiv og miljøvennlig bruk av IKT føre til en reduksjon av totale klimagassutslipp i samme perioden, både innen sektoren og i andre sektorer som anvender IKT.

Jeg har tidligere gjort rede for bakgrunn samt vår interesse og synspunkter i saken i skriftlig besvarelse av spørsmål om CERN datert den 26. 04. 2010. I den skriftlige besvarelsen fra april har jeg informert om at det foreligger et tilbud fra et norsk konsortium representert ved Ipark, og at CERN overfor konsortiet har bekreftet sin interesse for konseptet som er tilbudt, og stilt seg positive til å se på utviklingsmulighetene i prosjektet, inklusive de energi- og miljømessige aspektene. Departementet mitt har lagt til rette for en dialog mellom konsortiet og de berørte departementer, særlig NHD, som bestyrer relevant virkemiddelsapparat, og KD som ansvarlig for Norges kontingent til CERN og norsk representasjon til CERN.

Det er samtidig viktig å ha klart for seg at CERNs anskaffelser må skje i tråd med vanlige internasjonale regler for den type prosesser. Det har siden april meldt seg flere norske aktører på banen som ønsker å tilby miljøvennlige, grønne datasentre til store, internasjonale kunder. Disse må kunne legge frem tilbud for CERN i samsvar med de betingelser CERN stiller i sin utlysning. Norske myndigheter har for øvrig ikke mottatt direkte henvendelser fra CERN i saken utover det at CERN i juli i år formelt har anmodet medlemslandenes regjeringer om å uttrykke interesse for å bli vertsland for et nytt datasenter for CERN. I forbindelse med denne anmodningen ble det ikke framsatt noe konkret krav om finansielt bidrag fra aktuelle medlemsland.

Som ansvarlig for koordinering av saken er jeg i dialog med de berørte departementer med tanke på å uttrykke de norske myndigheters interesse i at denne type grønne datasentre lokaliseres i Norge. Frist for tilbakemelding til CERN er innen utgangen av november.