Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:128 (2010-2011)
Innlevert: 21.10.2010
Sendt: 21.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Den tibetanske diasporaen gjennomførte nylig demokratiske valg, med deltagelse fra tibetanske eksilmiljøer over hele verden. I Nepal ble valget forpurret av at nepalsk politi beslagla tre stemmeurner.
Hvordan stiller statsråden seg til denne aksjonen fra nepalske myndigheter, og vil det eksiltibetanske miljøets rett til å gjennomføre demokratiske prosesser bli tatt opp i den løpende utviklingsdialogen med nepalske myndigheter?

Begrunnelse

I fjor mottok Nepal 284.5 millioner kroner i norsk utviklingshjelp. Demokratibygging, minoriteters rettigheter og menneskerettigheter generelt er i følge prop. S 1 (2010 - 2011) vesentlige m0omenter i utviklingsarbeidet i Nepal.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Generelt sett vil jeg peke på at Norge legger vekt på respekt for internasjonal humanitær rett og at internasjonale forpliktelser hva gjelder behandling av flyktninger blir fulgt. Norske myndigheter er bekymret for tibetanske flyktningers menneskerettighetssituasjon i Nepal, og denne situasjonen følges nøye. Norge tar jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål med nepalske myndigheter i bilaterale samtaler, og vår ambassade i Kathmandu har allerede tatt opp denne aktuelle hendelsen i samtaler med myndighetene. I fjor ble disse forholdene tatt opp med bl.a. Nepals daværende statsminister som besøkte Norge.

Norge støtter og har tett dialog med blant andre kontoret til FNs Høykommissær for flyktninger (NHRC) og FNs Høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) om tibetanske flyktningers situasjon og rettigheter i Nepal. Disse organisasjonene har en kontinuerlig dialog med nepalske myndigheter om dette.

I forbindelse med 50 års markeringen for de tibetanske opptøyene i Tibet, var den norske ambassaden i Kathmandu sammen med flere andre vestlige ambassader med på en presseuttalelse der vi uttrykte bekymring for tibetaneres rettighetssituasjon i Nepal, inkludert retten til fredelig demonstrasjoner og ytringsfrihet. De vestlige ambassader samarbeider i en uformell gruppe som fortløpende vurderer situasjonen for tibetanske flyktinger i Nepal.

Norge vil fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål, også det eksiltibetanske miljøets rettigheter, i kontakten med nepalske myndigheter og gjennom samarbeid med relevante FN-organisasjoner.