Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:130 (2010-2011)
Innlevert: 21.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 28.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Vil statsråden med bakgrunn i de nye opplysningene ta initiativ til å omgjøre sitt avslag om ny lokalisering for Ikea på Forus næringspark?

Begrunnelse

I Rogaland Avis den 30. juni 2010 kan vi lese at statsråd Erik Solheim ikke vil godkjenne en flytting av Ikea sitt senter inne på Forus Næringspark.
Avslaget begrunnes med avstand til en ny bybanetrase.
I Stavanger Aftenblad den 20. oktober kan vil lese at statsråd Meltveit Kleppa signaliserer at regjering høyst sannsynlig vil være negativ til etableringen av den samme bybanen. Uten regjerings samtykke vil det ikke komme en ny bybane i nærheten av den nye lokaliseringen som Ikea ønsker. Da er miljøvernministerens forutsetninger i Ikea-beslutningen ikke lenger tilstede.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder om Miljøverndepartementet vil ta initiativ til å omgjøre sitt vedtak om avslag til ny lokalisering av IKEA på Forus næringspark.

Miljøverndepartementets vedtak i reguleringsplanen for ny lokalisering av IKEA på Forus er basert på en helhetlig vurdering av plansituasjonen. Vedtaket er i tråd med fylkesdelplanen for Nord-Jæren samt kommuneplanen for Sola og Stavanger hva gjelder lokalisering av handel. Fylkesdelpanen bygger blant annet på at lokalisering av nye møbelsenter på Forus skal skje langs traseen for en framtidig bybane.

Regjeringens politikk for etablering av handel legger vekt på å unngå byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klima-gassutslippene. Regjeringen legger stor vekt på at disse målene følges opp i regionale planer og i den kommunale planleggingen. Eventuelle endringer i planforutsetningene må innarbeides i de regionale og kommunale planene.

Jeg avslo planene for ny lokalisering av IKEA ved felt C1 fordi det brøt med målene for lokalisering av handel der det legges vekt på høy utnyttelse og lett tilgjengelighet til miljøvennlig transport. Lokaliseringen brøt også med Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren og kommuneplanene for Stavanger og Sola. Disse planene legger vekt på en langsiktig og bærekraftig arealbruk med høy utnyttelse der en kan legge til rette for miljøvennlig transport. I disse planene er etablering av en bybane en viktig planforutsetning. Dette er det overordnede plangrunnlaget saken er vurdert ut fra.

Jeg finner derfor ikke grunnlag for å omgjøre departementets vedtak.