Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:132 (2010-2011)
Innlevert: 21.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagsavisen 21.10.10 er det en sak om toppsjefer uten faste arbeidsoppgaver. Jeg er klar over at forsvaret er inne i en mer eller mindre konstant omstillingen men sett i lys av kritikken om lederskapet i forsvaret fra Riksrevisjonen gjør dette alt bare verre.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden ikke er redd for at dagens artikkel i Dagsavisen vil ramme omdømmet til forsvaret og derigjennom fremtidig rekruttering og lojalitet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. oktober 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om Dagsavisens oppslag om toppsjefer i Forsvaret uten faste arbeidsoppgaver.

Forsvaret har vært gjennom en periode med betydelige nedbemanninger og strukturelle endringer. Dette har blant annet medført at det i dag er færre stillinger enn tidligere på oberst-/kommandør-nivå og høyere. Det er derfor en utfordring å disponere alle i henhold til egne ønsker, samtidig som Forsvaret skal utnytte offiserenes kompetanse. Forsvaret opplyser at i dag er alle offiserer på dette nivået disponert til faste eller midlertidige arbeidsoppgaver.

Forsvaret skal opptre som en ansvarlig arbeidsgiver. Dette er viktig også for å fremstå som en attraktiv arbeidsplass med et godt omdømme. Det arbeides derfor målrettet for å sikre at disse offiserene blir disponert til relevante oppgaver med forutsigbare rammer.