Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:133 (2010-2011)
Innlevert: 21.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Skognæringen og nærliggende næringer, bl.a. i Hedmark, ser med uro på et eventuelt påbud om maksimalt 4 meter høye vogntog. Dette vil gjøre lønnsomheten mye dårligere samt resultere i mange flere vogntog på veiene.
Hva vil statsråden gjøre for at vi fortsatt får kjøre slik vi gjør i dag?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er godt kjent med næringens bekymringer knyttet til at Vegdirektoratet har hatt på høring forslag om en generell høydegrense på 4 meter for kjøretøy i Norge.

Jeg vil innledningsvis presisere at et slikt forslag kun vil ha betydning for deler av skognæringen. Tømmer kan i dag transporteres på store deler av vegnettet med vogntog som er 22 meter lange, tre meter lengre enn alminnelige vogntog. For slik transport gjelder imidlertid allerede i dag en høydebegrensning på fire meter.

Statens vegvesen gjør nå en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av forslaget, og for å sikre riktig datagrunnlag måler de blant annet høyde på kjøretøy på et representativt utvalg av strekninger. Statens vegvesen opplyser at de på det grunnlag vil vurdere om de vil anbefale 4,0 m eller 4,2 m som maksimal høyde på kjøretøy.

Det vil i denne saken være viktig å balansere alle kryssende hensyn. På den ene siden må vi ta hensyn til at lavere kjøretøy kan gi bedre trafikksikkerhet. På den andre siden kan dette gi økte transportkostnader og flere kjøretøy på vegene.

Jeg vil avvente Statens vegvesens endelige forslag før jeg tar standpunkt til saken.