Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:136 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 29.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil statsråden ta en gjennomgang av den normale avgiftsberegningen ved bruktbilimport, og sikre at den gir en aldersmessig avgiftslettelse for bruktbiler også mellom 15-30, i tråd med de avgiftslettelser man oppnår for den aldersklassen ved alternativ avgiftsberegning?

Begrunnelse

Ved import av bruktbil kan man i dag velger mellom normal og ”alternativ” avgiftsberegning. Ved normal beregning beregnes avgift på bilen som om den var ny, for deretter å gi et fastsatt prosentfratrekk i henhold til bilens alder. Avgiften reduseres gradvis fra 0 til 15 år. Biler mellom 15 og 30 år betaler 20 prosent av fastsatt engangsavgift. Biler over 30 år regnes som veteranbiler og betaler ingen engangsavgift. Ved Alternativ beregning forsøker man å ta hensyn til bilenes reelle verdi i markedet. Man tar utgangspunkt i bilens nypris, nåværende bruktpris, og justerer for kjørte kilometer. I motsetning til ved normal beregning, gis alternativ beregning en avgiftslettelse for biler mellom 15 og 30 år gamle. Dermed har vi to metoder for avgiftsberegning som behandler samme type bil prinsipielt ulikt. Ved normal bergning behandles 16 og 29 år gamle biler med samme prosentsats, ved alternativ beregning verdsettes en 16 år gammel bil høyere enn en 29 år gammel bil. For bileier betyr det at man ved import av 15-30 år gamle biler velger alternativ avgiftsberegning. For myndighetene må dette oppfattes som en økt arbeidsbelastning, fremfor å ha en normal avgiftsberegning hvor avgiftslettelsen ble gradvis videreført også for biler eldre enn 15 år.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved førstegangsregistrering av motorvogner skal det betales engangsavgift basert på kjøretøyets vekt, effekt og CO2-utslipp. Ved import av brukte kjøretøy blir det gitt et prosentvis fradrag i engangsavgiften basert på kjøretøyets alder. Disse bruksfradragene framgår av engangsavgiftsforskriften og skal avspeile det gjennomsnittlige verdifallet i det norske bruktbilmarkedet. Fradragene øker med kjøretøyets alder inntil kjøretøyet er 15 år gammelt. Fra og med en alder på 15 år gis et bruksfradrag på 80 pst. til kjøretøyet klassifiseres som veterankjøretøy ved en alder på 30 år. For veterankjøretøy blir det betalt en engangsavgift på 3 386 kroner. I tillegg til de standardiserte bruksfradragene finnes det en alternativ metode for verdisetting, der Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter bruksfradraget etter en individuell vurdering av verdifallet for det enkelte kjøretøy.
Isolert sett kan en fast prosentsats for bruksfradrag for importerte kjøretøy med en alder fra 15 år til og med 29 år være unøyaktig. Inntil et visst nivå vil det trolig også være et verdifall for kjøretøy som er eldre enn 15 år. Importørene av slike kjøretøy har imidlertid mulighet til å benytte seg av den alternative metoden for å fastsette faktisk verdifall på kjøretøyet. Dette sikrer at også eldre importerte kjøretøy vil få et bruksfradrag i tråd med et anslått verdifall på slike kjøretøy.
For eldre bruktimporterte kjøretøy kan manglende datagrunnlag gjør det vanskelig å komme fram til prisene som er nødvendige for å angi forholdstallet som skal legges til grunn for avgiftsberegningen. Verdivurdering av kjøretøy som er eldre enn 10 år er derfor lagt til en særskilt enhet (Kontor for verdivurdering av kjøretøy) som administrativt er underlagt Tollregion Sør-Norge ved Drammen tollsted. Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser imidlertid at det i tidsrommet fra den alternative metoden ble innført 1. mai 2007 kun er blitt gjennomført 140 alternative verdifastsettelser for kjøretøy av årganger mellom 1995-modell og 1980-modell. Det er således svært begrensede administrative ressurser som medgår til å håndtere import av kjøretøy i denne aldersgruppen.
På bakgrunn av diskusjonen over mener jeg det ikke er behov for en gjennomgang av dagens bruksfradragstabell på det nåværende tidspunkt.