Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:145 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 01.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Burde ikke ferieloven eller folketrygdloven vært endret slik at personer kunne fått utsatt den ferien som er avtalt i avtaleverket/tariffavtalen, og ikke slik som nå med 4 uker pluss 1 dag; vil statsråden se på dette, og eventuelt gjøre de tiltak som må til for å endre dette?

Begrunnelse

Foreldrepenger ytes normalt for en sammenhengende stønadsperiode. Dette gjelder enten moren tar ut hele rettigheten, eller moren og faren veksler mellom foreldrepenger og arbeid. En arbeidstaker kan imidlertid ut fra ferielovens bestemmelser kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. Stønadsperioden avbrytes da midlertidig og fortsetter umiddelbart etter den lovbestemte ferien er avviklet. Folketrygdloven sier at en bare kan utsette foreldrepengene med lovbestemt ferie, og ifølge ferieloven er lovbestemt ferie 4 uker og 1 dag. Derfor gir avtalefestet ferie, som for eksempel tariffestet ferie, ikke rett til utsettelse. Dette er med på å skape en del problemer for arbeidsgiver, da veldig mange har minst 5 uker ferie, og en kan ut i fra lovverk bare utsette lovbestemt ferie.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Spørsmålet er overført fra arbeidsministeren til meg for besvarelse.

Som representanten Reiertsen viser til, må foreldrepenger tas ut sammenhengende fra det tidspunktet uttaket starter. Det er imidlertid enkelte muligheter for utsettelse av stønadsperioden, blant annet når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie. Bestemmelsen om utsettelse på grunn av lovbestemt ferie kom inn etter forslag i Ot. prp. nr. 13 (1992-93). Hensikten med endringen var å sørge for at foreldre i permisjon ikke skulle få problemer med å få avviklet ferie. Det ble samtidig gjort endringer i ferieloven. Endringene skulle samlet sett gi økt fleksibilitet for arbeidstakerne. Forarbeidene drøfter ikke forholdet til tariffestet ferie.

I utgangspunktet løper altså foreldrepengeperioden sammenhengende, med få unntak. Jeg har forståelse for den problemstillingen som her reises. Spørsmålet om unntaksreglene bør utvides slik at de også omfatter tariffestet ferie krever imidlertid nærmere vurdering, før jeg kan konkludere med om det vil være aktuelt å foreslå lovendring.