Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:146 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Er det slik at statsråden mener at å avklare ”eventuelle endringsbehov” kan tolkes slik at det tilfredsstiller lovens kriterium om at det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder”, og er dette vurdert av departementets lovavdeling og er det mulig å få en kopi av denne?

Begrunnelse

I Statsrådens svar på mitt spørsmål nr. 15:97 om snøscooterløyper til rekreasjonsområder avslutter statsråden med følgende setning (mine understrekninger):

”Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark i syv kommuner fortsetter inntil gjennomgangen er fullført og eventuelle endringsbehov er avklart”.

Forsøksloven § 3 siste ledd som statsråden administrerer, har følgende kriterium for å fortsette et forsøk (mine understrekninger):

”Dersom det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøksperioden forlenges fram til reformen trer i kraft”.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I desember 2008 godkjente Kommunal- og regionaldepartementet forlengelse av forsøksperioden fram til ny lovgivning om motorferdsel er avklart og trer i kraft. Da forsøket ble forlenget i 2008 ble det lagt til grunn at dette lå innenfor rammene i forsøksloven. Søknaden om forlengelse ble på ordinært vis behandlet av Kommunal- og regionaldepartementet i samråd med det departementet som forvalter regelverket på det aktuelle området, dvs. Miljøverndepartementet i dette tilfellet. Søknaden om forlengelse ble ikke forelagt Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet skrev i svarbrev av 15. desember 2008 til Utmarkkommunenes sammenslutning at ”Kommunal- og regionaldepartementet godkjenner etter § 3 i forsøksloven at forsøket kan videreføres fram til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er avklart og trer i kraft”. Dette er vedtaket som ligger til grunn for forsøksvirksomhet med motorferdsel i utmark. Som miljø- og utviklingsministeren tidligere har skrevet til Stortinget, og som jeg skrev i svar til spørsmål nr. 97, ble det i juni 2009 gjort endringer i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Miljøverndepartementet foretar nå en gjennomgang for å vurdere om det er ytterligere behov for endringer i regelverket.

Formålet med forsøksloven er forvaltningsutvikling, dvs. å prøve ut løsninger som kan føre til mer effektiv organisering, raskere saksbehandling eller bedre tjenester for brukerne. Miljøverndepartementet har opplyst at erfaringene fra forsøksprosjektet vil tas i betraktning i gjennomgangen av motorferdselregelverket. Det er likevel viktig å understreke at forsøk etter forsøksloven ikke innebærer en generell dispensasjon fra lovgivningen. Det er derfor viktig at Miljøverndepartementet ferdigstiller sin gjennomgang med hensyn til å avklare om det skal foreslås endringer i regelverket innenfor området hvor det pågår forsøksvirksomhet.