Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:154 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Besvart: 03.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Riksveifergene utgjør en integrert del av det nasjonale riksveinettet, og er avgjørende for næringslivets transportkostnader. FrP har derfor tidligere fremmet forslag om å gjøre riksvegfergene gratis, blant annet i representantforslaget Dokument nr. 8:54 (2006-2007).
Kan statsråden legge frem overslag over hvor mye det nå vil det koste å gjøre samtlige riksveifergesamband gratis, og hva vil det koste å gjøre det samme for fergesambandene som ble overført fra staten til fylkene 1. januar 2010?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ved å gjøre ferjesambandene gratis faller trafikkinntektene som ferjeselskapene har i dag bort, og må kompenseres. I tillegg må en vurdere den trafikkøkning som kan komme som en følge av at ferjene blir gratis, noe som bl.a. medfører kostnader ved innsetting av økt kapasitet. Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for størstedelen av riksvegnettet med tilhørende ferjesamband fra 1.1.2010 innebar dette at de også bl.a. fikk takstmyndigheten for disse sambandene. Dette innebærer at Samferdselsdepartementet ikke lenger har eksakt oversikt over inntekts- og kostnadsforholdene for disse sambandene. I dag er det den enkelte fylkeskommune som kan gi informasjon om tilskudd og totale inntekter i fylkesvegsambandene. I 2009 hadde Statens vegvesen imidlertid 816,8 mill. kr i trafikkinntekter på de ferjesamband som ble nedklassifisert fra 1.1.2010. Statens kjøp av ferjetjenester på de samme sambandene var 1 206,2 mill. kr i 2009. Det totale tilskuddet til ferjedrift som ble overført fra riksvegferjedriften til fylkesvegferjedriften som følge av forvaltningsreformen 1.1 2010 var 1 367,1 mill.kr. For de riksvegferjesamband som forble statlige etter 1.1.2010, var trafikkinntektene i 2009 1 047,5 mill. kr og statens kjøp av ferjetjenester på disse sambandene var på 450 mill. kr. Oppsummert så er kostnadene ved innføring av gratis ferjer i form av tapte billettinntekter basert på 2009-tall 816,8 mill. kr for de ferjesamband som ble nedklassifisert fra 1.1.2010 og 1 047,5 mill. kr for de riksvegsamband som forble statlige etter 1.1.2010. I tillegg kommer eventuelle kostnader som følge av trafikkøkning ved at ferjene blir gratis. Møreforskning anslo i en rapport fra 2007 at kostnadene for styrking av ferjetilbudet for å dekke økt trafikk som følge av at ferjene ble gratis til å være om lag 400 mill kr pr. år. Anslaget er usikkert og omfatter samtlige daværende riks- og fylkesvegferjesamband. Jeg har dessverre ikke oppdatert grunnlag for å kunne fordele disse kostnadene mellom daværende riks- og fylkesvegferjesamband. Det er likevel grunn til å tro at en større del av disse kostnadene gjelder daværende riksvegferjesamband. Jeg har heller ikke grunnlag for å anslå hvor store disse kostnadene vil være splittet på henholdsvis riksvegferjer og de ferjesamband som ble nedklassifisert fra 1.1.2010.