Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:149 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 28.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden bidra til at nedlegging av fødetilbudet i Nordfjord og Lærdal blir stoppet, slik statsråden har lovet gjennom utspill til Nasjonen 19.10.2010?

Begrunnelse

I forbindelse med fremleggelsen av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny nasjonal helseplan uttalte statsråden at disse dokumentene la grunnlaget for å se på alle nedleggingssaker av sykehus på nytt (nasjonen 19.10.2010). Til tross for dette uttaler styrelederen i helse vest til NRK Sogn og Fjordane den 22. okt. at fødeavdelingene i Nordfjord og i Lærdal uansett skal legges ned. Flere FrP representanter har tidligere bedt helseministeren avklare om hun vil gripe inn å stoppe pågående prosesser i helseforetakene. Dessverre har vi ikke fått noen slike signaler. Vi viser til svar fra helseministeren til representantene Starheim og Dale.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som en oppfølging av St.meld. nr. 12 (2008-2009), ”En gledelig begivenhet”, skal det i hver enkelt helseregion utarbeides helhetlige og flerårige planer for fødetilbudet i regionen. Dette ga Stortinget sin tilslutning til i behandlingen av meldingen.

Helse Førde HF har, som et ledd i denne prosessen, gått inn for at fødetilbudene i Nordfjord og Lærdal skal legges ned. Helseforetaket har foreslått at alle fødsler i fylket skal skje i Førde, men at en får enheter for barsel, svangerskap og kvinnesykdommer ved sykehusene i Indre Sogn og Nordfjord.

Dette forslaget skal behandles av Helse Vest RHF, og de endelige regionale fødeplanene skal deretter sendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. november slik at departementet kan behandle planene. De godkjente planene vil være en del av grunnlaget for Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Regjeringen er klar på, slik vi også har skrevet i utkastet til Nasjonal helse- og omsorgsplan, at vi skal opprettholde det desentraliserte sykehustilbudet vi har i dag. I utkastet, som skal legges frem for Stortinget i form av en stortingsmelding til våren, har vi lagt særlig vekt på at det er viktig å sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, og at ingen lokalsykehus skal bli lagt ned. Når det gjelder eventuell omstilling av sykehustilbud, foreslår regjeringen at en i prosessen skal ta hensyn til geografi, reisetider og lokale og samfunnsmessige hensyn. Det er videre sagt at berørte kommuner i tillegg til brukere og ansatte i foretaket skal trekkes inn i prosessene.