Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:208 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 05.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden gripe inn å sørge for at også innbyggerne i Møre og Romsdal får et tilbud på linje med de medisinske anbefalinger i denne typen saker?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten fredag 22. okt. er det vist til at om lag en tredjedel av alle hjerteinfarktspasienter ideelt sett bør få PCI behandling. Likevel er det slik at av denne tredjedelen er det i Møre og Romsdal 31 prosent av pasientene med behov som får denne behandlingen. Tilsvarende tall for Sør Trøndelag er 99 prosent. Årsaken er at det ikke er et slikt behandlingstilbud i Møre og Romsdal. Styret i helse Sunnmøre ønsker å innføre et slikt tilbud, men dette forslaget har så langt stoppet opp i administrasjonen i helse midt. Jeg oppfordrer derfor statsråden til å ta dette opp med helse midt, slik at ikke pasientene i Møre og Romsdal får et tilbud som ligger tilbake for det man før i Trøndelag.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for å sørge for at personer i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Jeg har derfor bedt Helse Midt-Norge redegjøre for tilbudet om PCI-behandling ved akutt hjerteinfarkt i regionen.

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i januar 2007 at PCI-behandlingen skulle sentraliseres til St. Olavs hospital. Samtidig ble det vedtatt å styrke det prehospitale tilbudet for disse pasientene ved å innføre tidlig diagnostikk og behandlingsstart med trombolyse allerede i ambulansen. Styrevedtaket ble fattet på bakgrunn av en faglig utredning der også kardiolog fra Helse Sunnmøre deltok i faggruppen. Styret i Helse Sunnmøre HF vedtok senere samme år å fortsette arbeidet for å etablere dette tilbudet ved sykehuset i Ålesund. Faggruppen åpnet også for at dette kunne skje dersom det senere skulle vise seg å være faglig forsvarlig og kostnadseffektivt.

Ifølge Helse Midt-Norge har ikke behovet for denne intervensjonen økt som forventet, og argumentet for å opprette flere sentre i regionen er derfor ikke styrket. Det kreves et visst antall pasienter for å opprettholde en ønsket kvalitet på tilbudet, og det er viktig med god kvalitet på behandlingen for alle pasienter med behov for PCI ved akutt hjerteinfarkt i Helse Midt-Norge.

Jeg legger til grunn at Helse Midt-Norge derfor sørger for at alle pasienter med behov for PCI-behandling ved akutt hjerteinfarkt sikres et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud. Dette omfatter selvsagt også pasienter fra Møre og Romsdal.