Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:150 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 25.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at bistandsmidlene til Etiopia vil bli brukt etter intensjonene og ikke bidra til å spre frykt?

Begrunnelse

I en ny rapport fra Human Rights Watch kommer det frem at etiopiske myndigheter bruker bistandsmidler til å straffe politisk opposisjonelle, Ved å nekte dem nødvendig bistand til mat, jordbruksarealer eller lån. Det hevdes at for å overleve må man være lojal til de politiske myndigheter og staten. Det er med bekymring man også opplever at det er stadig færre opposisjonelle i parlamentet, videre ble bønder som lot seg intervjue i arbeid-for-mat programmet internert. Etiopia er et av verdens fattigste land hvor halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Også UD sier at man må følge nøye med den politiske utviklingen i Etiopia. Det kan derfor sies at bistandsmidlene neppe er brukt etter intensjonene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Etiopia er et av verdens fattigste land. Dette er utgangspunktet både for den seneste rapporten fra Human Rights Watch og for norsk bistand til Etiopia. Både Human Rights Watch og andre trekker frem at Etiopia har kommet langt i å nå FNs tusenårsmål. Jeg mener bestemt at norsk bistand medvirker til en reell fattigdomsreduksjon for Etiopias befolkning.

Norge er en forholdsvis liten giver i et stort land med sammensatte behov. Vi er derfor avhengige av et meget tett samarbeid med andre giverland, FN, Verdensbanken og andre for å skaffe tilstrekkelig informasjon om bistand og utvikling i Etiopia. Det er dannet et utviklingsnettverk for Etiopia Development Assistance Group (DAG), der Norge er representert gjennom vår ambassade i Addis Abeba. Dette nettverket analyserer i fellesskap bistanden og samarbeidet med myndighetene.

Norge og andre givere har vært kjent med påstanden om at bistanden skal være misbrukt politisk av myndighetene. Påstanden tas alvorlig. Derfor gjennomførte givernettverket en uavhengig bistandsgjennomgang tidligere i år for å vurdere innholdet i påstandene. Gjennomgangen fant ikke holdepunkter for å påstå at bistanden misbrukes systematisk av myndighetene. Givernettverkets funn er tilgjengelige på www.dagethiopia.org.

Norge har ikke planer om å redusere eller endre på bistanden til Etiopia som følge av den siste rapporten fra Human Rights Watch. Vi er heller ikke kjent med at andre land i Development Assistance Group har slike planer. Skulle dette skje, ville det kunne ramme arbeidet med fattigdomsreduksjon i landet, utbygging av infrastruktur og offentlige tjenester og styrking av tilgangen til ren energi.

Norge vil imidlertid, sammen med likesinnede land, følge opp vår uavhengige gjennomgang ved å ytterligere styrke overvåkingen og evalueringen av bistanden.

Det er trekk ved utviklingen i Etiopia som gir grunnlag for bekymring. Jeg deler blant annet Human Rights Watch sin bekymring over at opposisjonen er så godt som fraværende i nasjonalforsamlingen etter valget 23. mai i år. Dette er synspunkter vi har formidlet tydelig til etiopiske myndigheter.