Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:156 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 26.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Hvorfor opererer ambassaden i Angola i strid med NORADs strategi for tildeling av penger til bistandsprosjekter?

Begrunnelse

Avisen Vårt Land skriver 25/10 at den norske ambassaden i Angola har støttet et skoleprosjekt i regi av organisasjonen U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF) i provinsen Bié i Angola med 15 millioner kroner. Dette til tross for at NORAD konsekvent har avvist alle UFFs søknader. Saken reiser spørsmålet om det er tilstrekkelig kommunikasjon mellom direktoratet og ambassadene, og om de føringene NORAD legger blir oppfattet av ambassadene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: La meg innledningsvis presisere at Norads støtte til sivilt samfunn er en annen ordning enn den som gjelder for ambassadenes forvaltning av den såkalte regionbevilgningen. Begge ordningene har klare regler og prosedyrer for behandling av søknader, men ettersom ordningene er ment å støtte opp om ulike formål er disse ikke identiske.

Forhold som spiller inn i vurderingen av søknader er prosjektets relevans, realisme, bærekraft og risikovurdering, samt søkers faglige og administrative kapasitet og egnethet. Dette er forhold som legges til grunn uansett ordningsreglement og tilskuddsordning.

Alle søknader og søkere behandles individuelt.

Når det gjelder den konkrete saken som er omtalt i Vårt Land, om avtalen mellom vår ambassade i Luanda til et lærerutdanningsprosjekt i regi av Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, inngått i juli 2005, er gjeldende regelverk fulgt. Søknaden til ambassaden fikk et annet utfall enn søknadene fra U-landshjelp fra Folk til Folk til Norad. Vurdert opp mot det regelverk som er utarbeidet for Norads forvaltning av støtte til sivilt samfunn, fant man ikke at søknaden tilfredsstilte de krav og kriterier som legges til grunn der.

Det dreier seg her om to ulike organisasjoner som har søkt på to forskjellige støtteordninger, administrert av to ulike forvaltningsorganer, etter to ulike regelverk. På denne bakgrunn blir det ikke riktig å framstille det som om ambassaden i dette tilfellet har handlet i strid med regelverket, all den tid det regelverket som angivelig er brutt ikke kommer til anvendelse i ambassadens forvaltning av den aktuelle ordningen.

Forut for beslutningen om å innvilge søknaden ble det gjort en forundersøkelse. Forundersøkelsen ble gjennomført av en ekstern konsulent på oppdrag fra Norad. Konsulenten anbefalte prosjektet. Også Norads fagekspertise på utdanning stilte seg bak denne vurderingen.