Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:161 (2010-2011)
Innlevert: 26.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til tidligere spørsmål knyttet til avgjørelser som departementet har fattet, som er blitt neglisjert av FEFO når det gjelder fordelingen av elgjakt i Finnmark. Alta elgjegerforening fikk medhold i sin klage av departementet den 19/3 d.å. Den 30 sept. d.å. ble det avholdt nytt møte mellom FEFO og FAD iht. Finnmarksloven § 27 på generelt grunnlag. Det fremkommer at etter det siste møte, at departementene nå skal behandle klagen til Alta elgjeger forening på nytt.
Hvilke nye momenter i saken tilsier ny behandling?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Finnmarkseiendominen fattet 23. april 2010 nytt vedtak i saken om fordeling av fellingskvoter for elgjakt i Finnmark. Vedtaket er feilaktig omtalt som vedtak av

24. april i mitt svar 12. mai 2010 på spørsmål nr. 1163. Den korrekte datoen er 23. april 2010. Som det ble redegjort for i mitt svar 12. mai 2010, går vedtaket av 23. april 2010 ut på å erstatte vedtaket av 23.-24. mars 2010 med et nytt vedtak. Vedtaket av 23. april 2010 har en noe annen utforming og en annen begrunnelse enn Finnmarkseiendornmens vedtak i styremøte 24.-25. mars 2009 som ble opphevet av departementet i brev 19. mars 2010. Alta Elgjegerforening påklaget vedtaket i brev 20. mai 2010, og Finnmarkseiendomtnen har oversendt klagen til departementet for endelig avgjørelse. Kopi av klagen og oversendelsesbrevet fra Finnmarkseiendommen er vedlagt. Klagen er nå til behandling i departementet, og jeg ønsker å vente med å kommentere innholdet i saken nærmere til klagen er behandlet. Behandlingen av klagen har høy prioritet. Når departementet har saken til behandling skyldes det med andre ord ikke informasjon fra møtet som ble avholdt mellom Finnmarkseiendommen og departementet 30. september, men at vedtaket av 23. april er påklaget av Alta

elgjegerforening. Jeg viser for øvrig til mitt svar 14. september 2010 på spørsmål nr. 1677.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Vedlegg-til-dokument-15161-2010-2011/