Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:162 (2010-2011)
Innlevert: 26.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Besvart: 04.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Åpner dagens regelverk for at også frivillige organisasjoner kan få TULT-midler selv om de ikke er "ordinære private bedrifter", og mener statsråden det er tilstrekkelig med TULT-midler i dag til at de som trenger det får en ny sjanse i arbeidslivet?

Begrunnelse

Nav kan gi tidsbegrenset lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Lønnstilskuddet ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter i en begrenset del av tiden du er ansatt. heter det på Navs hjemmeside.
Spørsmålet tar utgangspunkt i følgende sak: Vedkommende er ung og har vært utenfor arbeidslivet siden 2002 da hun ble langtidssykemeldt fra studier, og fikk med tid diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. Hun har siden vært på hhv. rehabiliteringspenger, attføring med arbeidsavklaring (som viste ca. 20 % arbeidsevne i reelt arbeidsmarked), tidsbegrenset uførestønad uten ung ufør, tidsbegrenset uførestønad med ung ufør og til slutt varig uførepensjon innvilget i 2007.
Vedkommende ble så tilbudt jobb i en forening som arbeider med diagnosen. Stillingen ble opprettet fordi det ble gitt TULT fra Nav. Foreningen mottar kun statlig driftstilskudd og har ikke egne lønnsmidler. Forutsetningen for stillingen var at Nav bidro med TULT-midler. Stillingen ble tilrettelagt, blant annet gjennom fleksibel arbeidstid, slik at vedkommende kunne utføre den i 100 % engasjement etter egen vurdering.
Vedkommende så også på dette som en mulighet til å komme tilbake i ordinært arbeid. Vedkommende har også påbegynt nettbasert fjernundervisning med dette for øye.
Vedkommende har fått beskjed fra sitt lokale Nav-kontor i Spydeberg om at TULT-midlene var underbudsjettert, og potten derfor tom. Hun ble i stedet plassert på en venteliste for TULT-tilskudd.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det lokale NAV-kontoret kan med hjemmel i forskrift om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd gi et tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) til arbeidsgivere som beholder eller ansetter personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på et varig arbeidsforhold. Videre er det et krav om at arbeidstakerne skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i en offentlig eller privat virksomhet, og at de har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Under forutsetning om at arbeidstakerforholdet i en frivillig organisasjon tilfredsstiller kravene i nevnte forskrift, er det ingenting i regelverket som begrenser bruken av det aktuelle arbeidsrettede tiltaket i frivillig sektor.

I 2010 er det planlagt gjennomført om lag 2 300 tiltaksplasser med TULT, og per august var det gjennomført noe mindre enn plantallet. Dette må imidlertid sees i sammenheng med høyt nivå på gjennomføringen av andre tiltakstyper og at den samlede tiltaksgjennomføringen må tilpasses den totale budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene.

Det var på denne bakgrunn nødvendig for NAV Spydeberg å si et foreløpig nei i dette tilfellet da det ikke var ledige tiltaksmidler i 2010. Av brevet fra representanten framgår det at den aktuelle stillingen ble opprettet fordi det ble gitt TULT fra NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det aldri ble opprettet en stilling med tidsubestemt lønnstilskudd til bruker i det aktuelle interesseforbundet. Bruker har fått vite at NAV Spydeberg kan vurdere saken på nytt i 2011 på bakgrunn av nytt tiltaksbudsjett.

Tiltaksnivået på TULT henger sammen med at tiltaket fortsatt er en forsøksordning. Tiltaket er evaluert av Oxford Research i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet og NIFU STEP, og evalueringsrapporten ble overlevert til Arbeidsdepartementet i august i år. Regjeringen vil nå på bakgrunn av bl.a. resultatene fra denne evalueringen vurdere både innretning og nivå på dette tiltaket, og vil komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte.