Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:168 (2010-2011)
Innlevert: 26.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke planer har statsråden for å sikre at finansieringen av CBSS Task Force against Traficking in Human Beings, i regi av Østersjøsamarbeidet, videreføres med tilstrekkelige midler?

Begrunnelse

Et bredt politisk flertall står i Stortinget samlet om satsing på arbeidet mot menneskehandel. For at dette arbeidet skal være så effektivt som mulig er det av avgjørende betydning av det samarbeides godt internasjonalt. Norge har for tiden formannskapet i Østersjøsamarbeidet, hvor det på konferansen i august i år ble vedtatt en resolusjon om bekjempelsen av menneskehandel. Av statssekretær Erik Lahnstein ble kamp mot menneskehandel trukket frem som én av tre prioriteringer for det norske formannskapet. Status er at Task Force against Traficking in Human Beings muligens må legges ned i desember, grunnet manglende finansiering. Dette er en svært god anledning for Norge til å vise at kampen mot menneskehandel prioriteres i praksis, ikke kun i festtaler.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Østersjørådet etablerte i 2006 en arbeidsgruppe mot menneskehandel sammensatt av representanter for berørte departementer i de 11 medlemsstatene. Arbeidsgruppen hadde i oppgave å videreføre samarbeidet mot menneskehandel som foregikk på statssekretærnivå inntil 2006. Etter avtale med Utenriksdepartementet, har Justisdepartementet representert Norge i arbeidsgruppen siden oppstarten. Å fremme det regionale samarbeidet mot menneskehandel er et viktig element i vår samlede innsats mot menneskehandel. Arbeidsgruppen har vært et nyttig tillegg til innsatsen som gjøres gjennom Nordisk Ministerråd og andre relevante organisasjoner. Arbeidsgruppen har blant annet gjennomført opplæringsseminarer for diplomater i de ulike Østersjølandene. Et seminar for diplomater stasjonert i Oslo, ble eksempelvis avholdt i oktober i år, med Justisdepartementet som hovedarrangør. Det er fra Justisdepartementets side de senere år lagt ned et betydelig arbeid for å gi gruppens arbeid god retning og sikre effektiv gjennomføring. Vårt bidrag her gjenspeiler fullt ut at kampen mot menneskehandel prioriteres i praksis. Norge har i perioden juli 2010 til juli 2011 formannskapet i Østersjørådet. At kampen mot menneskehandel er valgt som ett av tre prioriterte områder under vår formannskapsperiode, har nær sammenheng med at arbeidsgruppen for tiden fungerer godt. Sverige har de siste tre år alene stått for finansieringen av arbeidsgruppens drift, som et tiltak under den svenske handlingsplan mot menneskehandel fra 2008. Det er samlet gitt 7 millioner svenske kroner, men der en del av beløpet er brukt til spesielle prosjekter i Sverige. Bidraget fra Sverige har gitt gruppen et trygt fundament for virksomheten, men er prinsipielt sett ikke en heldig ordning på lengre sikt. Sverige har gitt tydelig beskjed at man ikke kan fortsette med bidrag i samme størrelsesorden. Fra norsk side anses det naturlig at alle de 11 involverte stater bidrar til driften. Vi er ikke fremmed for at landet som har formannskapet bidrar mer enn andre, men det må fra deltagerlandenes side finne sted et felles løft. Fra Utenriksdepartementets side har det derfor gått ut appeller til medlemsstatene om å forplikte seg til å bidra når den svenske støtten avsluttes ved årsskiftet. Justisdepartementet vurderer nå om vi kan bevilge et beløp som kan virke som en stimulans for de øvrige land til å komme med bidrag. Det arbeides for øvrig for å finne en mer permanent løsning på finansieringen, for å tilrettelegge for god planlegging av virksomheten. Det er bred enighet blant medlemsstatene om at arbeidsgruppen mot menneskehandel må videreføres.